Broj: 02-374-17/21

Datum: 07.07.2021. godine

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Opštine Teslić“, br. 97/16 i 36/19), člana 9. Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnih prostora u dijelu kruga bivše DI „Borja“ A.D. Teslić, koji su preneseni u svojinu opštine Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 1/11) i člana 67. Statuta Opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), načelnik opštine Teslić raspisuje

 

J  A  V  N  I     O  G  L  A  S

za davanje u zakup poslovnih prostora putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije

 

I

            Opština Teslić, sa sjedištem u ul. Karađorđeva br. 18, 74270 Teslić, JIB: 4401285900009, putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije, vrši davanje u zakup poslovnih prostora – poslovnih zgrada koji se nalaze u ulici Svetog Save u Tesliću u dijelu kruga bivše DI „Borja“ A.D. Teslić, označenih brojevima 1 i 2 u kopiji katastarskog plana na parceli označenoj kao k.č. broj: 904/8, K.O. Teslić-Grad, te upisanih u ZK uložak broj: 2266 i List nepokretnosti – izvod broj: 1395/126, površina od 333 m2 i 36 m2.

Predmetni poslovni prostori – poslovne zgrade zbog fizičke i funkcionalne povezanosti, daju se u zakup kao jedna cjelina i isti su namijenjeni za obavljanje proizvodne, zanatske ili uslužne djelatnosti.

 

II

            Poslovni prostori daju se u zakup u viđenom stanju.

Troškovi koje zakupac bude eventualno imao na uređivanju i prilagođavanju poslovnih prostora potrebama djelatnosti koju namjerava obavljati padaju na teret zakupca i isti nema pravo potraživati uložena sredstva od zakupodavca nakon isteka zakupa.

Zakupac ne može izvoditi radove na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji poslovnog prostora, niti druge radove koji izlaze iz okvira tekućeg održavanja.

Zakupac ne može poslovni prostor davati u podzakup.

 

III

Pravo učešća na licitaciji imaju pravna i fizička lica (preduzetnici) registrovani za obavljanje proizvodne, zanatske ili uslužne djelatnosti.

Učesnik koji u licitaciji učestvuje u ime drugog fizičkog lica (preduzetnika) dužan je uz prijavu predočiti ovjerenu punomoć lica u čije ime učestvuje, a ukoliko u nadmetanju učestvuje u ime pravnog lica, dužan je predočiti ovlaštenje za zastupanje tog pravnog lica.

 

IV

            Učesnici u postupku licitacije dužni su prije početka licitacije uplatiti depozit u iznosu od 531,36 KM.

Depozit se uplaćuje na račun trezora Opštine Teslić, broj: 551-025-000000-2345, otvoren kod  Unikredit banke a.d. Banja Luka sa naznakom: „Depozit za učešće u licitaciji“.

 

V

            Početna cijena zakupa za poslovne prostore iz tačke I ovog oglasa iznosi 1,20 KM/m2 na mjesečnom nivou bez uračunatog poreza na dodatnu vrijednost.

U toku postupka usmenog javnog nadmetanja – licitacije, povećanje cijene od strane učesnika ne može da bude niže od 5% od iznosa početne cijene zakupa.

 

VI

            Sa učesnikom u licitaciji koji ponudi najvišu cijenu zakupa zaključiće se ugovor o zakupu, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze zakupca i zakupodavca.

 

VII

            Učesniku koji ponudi najvišu cijenu zakupa uplaćeni depozit neće se vraćati i isti će se uračunati u cijenu zakupa poslovnih prostora.

Učesniku koji ponudi najvišu cijenu zakupa, a odustane od zakupa, uplaćeni depozit neće se vraćati.

Ostalim učesnicima koji ne uspiju u licitaciji uplaćeni depozit će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana održavanja licitacije, bez prava na kamatu za period od dana uplate do dana vraćanja kaucije.

 

VIII

             Pored zakupnine, koja se plaća do 5. u mjesecu za tekući mjesec, doznakom sredstava na odgovarajući žiro–račun zakupodavca, zakupac je dužan snositi i sljedeće obaveze:

– stvarne troškove korišćenja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, srazmjerno udjelu zakupljenog prostora prema površini cijele građevine,

– troškove na ime utrošene električne energije i drugih energenata, vode, telefona,  odvoza otpada i slično, u skladu sa posebnim ugovorima sa isporučiocima, odnosno davaocima usluga,

– troškove opravke izazvane redovnom upotrebom i troškove same upotrebe poslovnih prostora.

 

IX

Prijave za učešće u licitaciji mogu se predati neposredno u prijemnu kancelariju Opštinske uprave Teslić (šalter sala) do 26.07.2021. godine, do 12:00 časova, a mogu se dostaviti i putem pošte, do dana određenog za održavanje licitacije, na adresu: Opština Teslić – Komisija za provođenje postupka usmenog javnog nadmetanja-licitacije, ul. Karađorđeva br. 18, 74270 Teslić, sa naznakom na koverti: „Prijava na Javni oglas za davanje u zakup poslovnih prostora putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije, broj: 02-374-17/21 od 07.07.2021. godine.“

Uz prijavu na javni oglas, učesnik je dužan priložiti:

– kopiju rješenja o upisu u sudski registar (za privredna društva i druga pravna lica),

– kopiju rješenja o odobravanju obavljanja djelatnosti (za samostalne preduzetnike),

– kopiju akta o određivanju JIB-a,

– dokaz o uplati depozita.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Obrazac prijave može se preuzeti na info pultu, odnosno u šalter sali Opštinske uprave Teslić, a isti će uz javni oglas biti objavljen i na internet stranici Opštine.

 

X

            Usmeno javno nadmetanje-licitacija za izdavanje u zakup poslovnih prostora iz tačke I ovog oglasa, održaće se dana 26.07.2021. godine (ponedjeljak) u Tesliću, ul. Karađorđeva br. 18, u zgradi Opštinske uprave, u Maloj konferencijskoj sali, sa početkom u 12:15 časova.

Postupak licitacije sprovešće Komisija imenovana od strane načelnika Opštine Teslić, u skladu sa odredbama Odluke o uslovima i načinu davanja u zakup poslovnih prostora u dijelu kruga bivše DI „Borja“ A.D. Teslić, koji su preneseni u svojinu opštine Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 1/11).

Dodatne informacije vezane za javni oglas mogu se dobiti pozivom na broj telefona: 053/411-533 ili lično u kancelariji broj 27 Opštinske uprave Teslić.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

 

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti