Poslovnik SO Teslić

Poslovnikom o radu Skupštine opštine Teslić uređuje se:
*konstituisanje i organizacija Skupštine;
*prava i dužnosti odbornika;
*radna tijela Skupštine;
*način rada Skupštine;
*akti Skupštine i postupak njihovog donošenja;
*postupak kandidovanja, izbora, imenovanja i razrješenja;
*javnost rada Skupštine;
*odnos Skupštine i organa izvršne vlasti u Opštini;
*druga pitanja od značaja za rad Skupštine.