Пословник СО Теслић

Пословником о раду Скупштине општине Теслић уређује се:
*конституисање и организација Скупштине;
*права и дужности одборника;
*радна тијела Скупштине;
*начин рада Скупштине;
*акти Скупштине и поступак њиховог доношења;
*поступак кандидовања, избора, именовања и разрјешења;
*јавност рада Скупштине;
*однос Скупштине и органа извршне власти у Општини;
*друга питања од значаја за рад Скупштине.

Пословник о раду Скупштине општине Теслић (2017.)