Одјељење за просторно уређење

Име и презиме:Никола Стокић
Функција:Начелник Одјељења за просторно уређење
Датум рођења :11.04.1982.
Породица :ожењен, отац једног дјетета
Стручна спрема :дипломирани инжењер грађевинарства
Претходно искуство:

Контакт подаци

Телефон:+387(0)53/411-504
Мобилни:+387 (0)63 776 823
Факс:+387(0)53/411-541
Емаил: [email protected]

Опис послова

Одјељење за просторно уређење обавља  стручне,  управне, техничке, административне, и друге послове из надлежости општине који се односе на: припрему, израду и доношење просторно-планске документације, издавање рјешења о  локацијским условима, одобрењима за грађење, техничком  прегледу и употребне дозволе, послове контроле инвестиционо – техничке документације, послове легализације бесправно изграђених објеката, послове сарадње са домаћим и међународним органима, организацијама и институцијама из своје надлежности, прати и усклађује рад Одјељења са законским и другим прописима из своје надлежности, сарађује са Одсјеком за имовину по питањима из своје надлежности, врши послове издавања еколошких дозвола, прати  прописе, програме и друге акте из области заштите животне средине, ради на пословима уређења јавних зелених површина, врши и друге послове из области заштите животне средине у надлежности општине, сарађује са другим организационим јединицама општинске административне службе по питањима из своје надлежности, врши и друге послове које одреди Начелник општине, и послове утврђене законом и подзаконским актима  чије је извршавање повјерено општини, а односи се на дјелокруг рада одјељења.

Предаја захтјева

Захтјеви за чије рјешавање је надлежно ово одјељење предају се на шалтер за пријем поднесака општине Теслић попуњавањем жељеног обрасца који се налази на информативном пулту. Документација која се прилаже уз захтјев прилаже се у оргиналу или у овјереној фотокопији. Уз захтјев се прилаже и прописана такса осим ако је подносилац захтјева ослобођен плаћања таксе о чему је обавезан предочити доказ.

Обрасци