Одјељење за просторно уређење

Никола Стокић

Начелник Одјељења за просторно уређење

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: НИКОЛА СТОКИЋ
Функција: Начелник Одјељења за просторно уређење
Датум рођења: 11.04.1982.
Породица: ожењен, отац једног дјетета
Стручна спрема: дипломирани инжењер грађевинарства

Kontakt podaci

Telefon +387 (0)53/411-504
Mobilni: +387 (0)63 776 823
Faks: +387(0)53/411-541
Email: [email protected]

Опис послова

Одјељење за просторно уређење обавља широк спектар стручних, управних, техничких, административних и других послова у складу са законом и надлежностима општине. То укључује припрему, израду и доношење просторно-планске документације, издавање рјешења о локацијским условима, одобрења за грађење, техничког прегледа и употребне дозволе, као и контролу инвестиционо-техничке документације.

Одјељење за просторно уређење обавља послове легализације бесправно изграђених објеката, сарадњу са домаћим и међународним органима, организацијама и институцијама из своје надлежности, те прате и усклађују рад са законским и другим прописима из своје надлежности. Сарађују са Одсјеком за имовину по питањима из своје надлежности, врше послове издавања еколошких дозвола, прате прописе, програме и друге акте из области заштите животне средине, те раде на уређењу јавних зелених површина.

Осим тога, Одјељење за просторно уређење обавља и друге послове из области заштите животне средине у надлежности општине, сарађују са другим организационим јединицама општинске административне службе по питањима из своје надлежности. Исто тако Врше и друге послове које одреди Начелник општине, као и послове утврђене законом и подзаконским актима који су повјерени општини, а односе се на дјелокруг рада одјељења.

Предаја захтјева

Захтјеви за чије рјешавање је надлежно ово одјељење предају се на шалтер за пријем поднесака општине Теслић попуњавањем жељеног обрасца који се налази на информативном пулту. Документација која се прилаже уз захтјев прилаже се у оргиналу или у овјереној фотокопији. Уз захтјев се прилаже и прописана такса осим ако је подносилац захтјева ослобођен плаћања таксе о чему је обавезан предочити доказ.

Матична служба

МАТИЧНА
СЛУЖБА

БФЦ

Теслићке новости