Одјељење за друштвене дјелатности

Име и презиме:СЛАВЕН ЈЕЛИЋ
Функција:Начелник Одјељења за друштвене дјелатности
Датум рођења :28.01.1990.
Породица :ожењен, отац двоје дјеце
Стручна спрема :дипл. ецц, смјер туризам и хотелијерство
Претходно искуство:– Туристичка организација општине теслић
– ЗТЦ „Бања Врућица“
– Зрак оптоелектроника
– Маркетинг агенција „CMS“
– Град Добој

Контакт подаци

Телефон:+387(0)53 431-431
Мобилни:/
Факс:+387(0)53/411-541
Емаил:[email protected]

Опис послова

Одјељење за друштвене дјелатности врши стручне, управне, административне и друге послове из надлежности општине које се односе на: предшколско и школско васпитање, послове у области физичке културе, образовања, здравствене и социјалне заштите, културе, науке, спорта, послове сарадње са вјерским заједницама, невладиним организацијама и удружењима грађана, омладинским организацијама и другим непрофитним организацијама, послове популационе политике, послове евиденције и анализе структуре становништва на подручју општине према потребама и критеријумима општинских републичких и државних органа, организација и институција, послове праћења природног прираштаја, статистичке и друге послове који им се посебним актима ставе у дјелокруг рада, врши и друге послове које одреди Начелник општине, и послове утврђене законом и подзаконским актима чије је извршавање повјерено општини, а односи се на дјелокруг рада одјељења.

Предаја захтјева

Захтјеви за чије рјешавање је надлежно ово одјељење предају се на шалтер за пријем поднесака општине Теслић сваким радним даном од 07 до 15 часова, попуњавањем жељеног обрасца који се налази на информативном пулту. Документација која се прилаже уз захтјев прилаже се у оргиналу или у овјереној фотокопији. Уз захтјев се прилаже и прописана такса осим ако је подносилац захтјева ослобођен плаћања таксе о чему је обавезан предочити доказ.