Скупштина општине Теслић је највише представничко тијело грађана и обавља низ важних надлежности у циљу ефикасног управљања општином.

Програми

Извјештаји

Надлежности скупштине

доноси статут општине,
• доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење,
• доноси економски план, план развоја и инвестиционе програме,
• доноси буџет и завршни рачун,
• доноси развојне, просторне и урбанистичке планове и програме,
• доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је овлашћена законом,
• доноси проведбене планове,
• доноси одлуке о располагању имовином општине,
• доноси програм уређења грађевинског земљишта,
• доноси одлуку о одређивању назива улица, тргова и дијелова насељених мјеста,
• доноси одлуку о проглашењу празника општине,
• доноси одлуку о симболу,
• доноси одлуку о чланству општине у Савезу општина и градова и удруживању у друге савезе и организације,
• доноси план кориштења јавних површина,
• доноси одлуку о проглашењу почасних грађана и уређује права и обавезе из те одлуке,
• доноси одлуку о наградама и признањима,
• бира и разрјешава предсједника скупштине општине, потпредсједника скупштине општине, замјеника начелника општине и секретара скупштине општине,
• одлучује о задужењима општине,
• усваја годишњи извјештај о раду начелника општине,
• оснива јавна и комунална предузећа и установе других дјелатности за обављање послова од интереса за општину,
• расписује јавни зајам и самодопринос,
• расписује референдум,
• даје мишљење о промјени граница општине,
• врши друге послове утврђене Уставом, законом и статутом.

Матична служба

МАТИЧНА
СЛУЖБА

БФЦ

Теслићке новости