Одељење за инспекцијске послове са комуналном полицијом

Раде Лазић

Начелник Одјељења за инспекције послове са комуналном полицијом

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: РАДЕ ЛАЗИЋ
Функција: Начелник Одјељења за инспекције послове са комуналном полицијом
Датум рођења: 1971.
Породица: ожењен, отац једног дјетета
Стручна спрема: дипл. инг шумарства
Претходно искуство: – ШГ “Борја” Теслић

Контакт подаци

Телефон +387(0)53/410-570
Мобилни: +387 (0)65 582 804
Вибер: +38765582804
Факс: +387(0)53/411-541
Емаил: [email protected]

У САСТАВУ ОДЈЕЉЕЊА ДЈЕЛУЈУ:

Назив инспекције Телфон Вибер Емаил
ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА +387(0)65582659 +38765582659 [email protected]
САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА +387(0)65582875 +38765582875 [email protected]
[email protected]
ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА +387(0)65582148 +38765582148 [email protected]
УРБАНИСТИЧКО-ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА +387(0)65582835 +38765582835 [email protected]
ЗДРАВСТВЕНА ИНСПЕКЦИЈА +387(0)65582759 +38765582759 [email protected]
ИНСПЕКТОР ЗА ХРАНУ +387(0)65582448 +38765582448 [email protected]
ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА +387(0)65582271 +38765582271 [email protected]
КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА +387(0)65582806
+387(0)65582654
+387(0)65582595
+387(0)65582756

+38765582806
+38765582654
+38765582595
+38765582756

[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

[email protected]

ВОДНИ ИНСПЕКТОР +387(0)65582137 +38765582137 [email protected]

Опис послова

Одјељење за инспекцијске послове са комуналном полицијом обавља инспекцијски надзор над примјеном закона, других прописа и општих аката над пословањем и поступањем правних лица и грађана у различитим областима. То укључује тржишну инспекцију, инспекцију за храну, здравствену инспекцију, ветеринарску инспекцију, пољопривредну инспекцију, саобраћајну инспекцију, водну инспекцију, урбанистичко-грађевинску инспекцију, еколошку инспекцију, инспекцију рада, као и инспекцијски надзор у другим областима из надлежности општине.

Одјељење за инспекцијске послове са комуналном полицијом обавља и друге послове као што су предлагања и предузимања мјера у оквиру својих овлашћења, као и све друге послове и задатке који су у вези са инспекцијским надзором, у складу са законом, повјереним општини. Комунална полиција врши комунално-инспекцијски надзор над примјеном одлука органа општине, других прописа и општих аката из области комуналних и других дјелатности, те обавља и друге послове за потребе органа општине из свог дјелокруга рада које одреди Начелник општине.

Предаја захтјева

Захтјеви за чије рјешавање је надлежно ово одјељење предају се на шалтер за пријем поднесака општине Теслић сваким радним даном од 07 до 15 часова, попуњавањем жељеног обрасца који се налази на информативном пулту. Документација која се прилаже уз захтјев прилаже се у оргиналу или у овјереној фотокопији. Уз захтјев се прилаже и прописана такса осим ако је подносилац захтјева ослобођен плаћања таксе о чему је обавезан предочити доказ.

Матична служба

МАТИЧНА
СЛУЖБА

БФЦ

Теслићке новости