Одјељење за инспекцијске послове са комуналном полицијом

Име и презиме:РАДЕ ЛАЗИЋ
Функција:Начелник Одјељења за инспекцијске послове са комуналном полицијом
Датум рођења :1971.
Породица :ожењен, отац једног дјетета
Стручна спрема :дипл. инг. шумарства
Претходно искуство:– ШГ „Борја“ Теслић

Контакт подаци

Телефон: +387(0)53/410-570
Мобилни:+387(0)65/530-234
Факс:+387(0)53/411-541
Емаил:[email protected]

У САСТАВУ ОДЈЕЉЕЊА ДЈЕЛУЈУ:

Назив Инспекције Телефонемаил
ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА+387 (0)65/546-601;
+387 (0)65/661-281
[email protected]
САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА+387 (0)65/205-713[email protected]
ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА+387 (0)66/674-789 [email protected]
УРБАНИСТИЧКО-ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА+387 (0)66/675-554[email protected]
ЗДРАВСТВЕНА ИНСПЕКЦИЈА+387 (0)66/899-004
ИНСПЕКТОР ЗА ХРАНУ+387 (0)66/970-009[email protected]
ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА+387 (0)66/970-010
КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА+387 (0)66/783-071,
+387 (0)66/783-079,
+387 (0)66/677-548,
+387 (0)66/688-716,
+387 (0)65/209-226
[email protected]

Опис послова

Одјељење за инспекцијске послове са комуналном полицијом обавља инспекцијски надзор над примјеном  закона, других прописа и општих аката над пословањем и поступањем  правних лица и грађана у области: тржишне инспекције, инспекције за храну, здраствене инспекције, ветеринарске инспекције, пољопривредне инспекције, саобраћајне инспекције, водне инспекције, урбанистичко-грађевинске инспекције, еколошке инспекције,  инспекције рада,  врше инспекцијски надзор и у другим областима из надлежности општине, послове предлагања и предузимања  мјере у оквиру овлаштења,  као и све друге  послове и задатке који су у вези са инспекцијским надзором, у складу са законом, повјерена општини. Комунална полиција врши комунално-инспекцијски надзор над примјеном одлука органа општине, других прописа и општих аката из области комуналних и других дјелатности, као и друге послове одређене Законом о комуналној полицији, обавља и друге послове за потребе органа општине из дјелокруга свог рада које одреди Начелник општине.

Предаја захтјева

Захтјеви за чије рјешавање је надлежно ово одјељење предају се на шалтер за пријем поднесака општине Теслић сваким радним даном од 07 до 15 часова, попуњавањем жељеног обрасца који се налази на информативном пулту. Документација која се прилаже уз захтјев прилаже се у оргиналу или у овјереној фотокопији. Уз захтјев се прилаже и прописана такса осим ако је подносилац захтјева ослобођен плаћања таксе о чему је обавезан предочити доказ.

Обрасци

Одлуке

Све проблеме и нерегуларности из домена надлежности инспекцијских служби и Комуналне полиције општине Теслић, грађани општине могу пријавити на мобилни телефон број 053/410-570, сваким радним даном у термину од 07 до 22 часа и суботом од 7 до 15 часова.