Одјељење за финансије

Деана Вуковић

Начелник Одјељења за финансије

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Деана Вуковић
Функција: Начелник Одјељења за финансијаe
Датум рођења: 08.03.1989.
Породица: удата, мајка двоје дјеце
Стручна спрема: дипломирани економиста

Контакт подаци

Телефон 387(0)53/411-503
Мобилни:
Факс: +387(0)53/411-541
Емаил: [email protected]

Опис послова

Одјељење за финансије обавља широк спектар стручних, административно-техничких и других послова у складу са законом и надлежностима општине. То укључује остваривање политике финансирања, припрему нацрта и приједлога буџета и завршног рачуна, праћење и евиденцију прихода те извршења расхода буџета, као и припрему и израду ребаланса буџета.

Одјељење за финансије такође, обавља контролу правилности и законитости коришћења буџетских средстава, праћење кредитне задужености буџета те благовремено предлагање мјера за усклађивање прихода и расхода.  Одјељење врши и наплату прихода општине, обавља трезорско пословање те усклађују рад Одјељења са законским прописима и другим актима. Осим тога, Одјељење обавља и друге послове које одреди Начелник општине, као и послове утврђене законом и подзаконским актима који су повјерени општини, а односе се на дјелокруг рада одјељења.

Предаја захтјева

Захтјеви за рјешавање надлежни овом одјељењу подносе се на шалтеру за пријем поднесака општине Теслић сваким радним даном од 07:00 до 15:00 часова. Потребно је попунити жељени образац који се налази на информативном пулту. Документација која се прилаже уз захтјев мора бити оригинална или овјерена фотокопија. Уз захтјев је потребно приложити и прописану таксу, осим ако је подносилац захтјева ослобођен плаћања таксе, о чему је обавезан доставити доказ.

Обрасци

Матична служба

МАТИЧНА
СЛУЖБА

БФЦ

Теслићке новости