Одељење за финансије

Име и презиме:ДЕАНА ВУКОВИЋ
Функција:Начелник Одјељења за финансије
Датум рођења :08.03.1989.
Породица :удата, мајка двоје дјеце
Стручна спрема :дипломирани економиста
Претходно искуство:

Контакт подаци

Телефон:+387(0)53/411-503
Мобилни:
Факс:+387(0)53/411-541
Емаил:[email protected]

Опис послова

Одјељење за финансије обавља стручне, административно-техничке и друге послове из надлежности општине, који се односе на: остваривање политике финансирања, припремања нацрта и приједлога буџета и завршног рачуна, праћење и евиденцију прихода и извршењу расхода буџета, припремање и израду ребаланса буџета, контролу правилности и законитости коришћења буџетских средстава, праћења кредитне задужености буџета, благовремено предлагање мјера за усклађивање прихода и расхода, наплату прихода општине, трезорско пословање, усклађују рад Одјелјења са законским прописима и другим актима, врши и друге послове које одреди Начелник општине, и послове утврђене законом и подзаконским актима чије је извршавање повјерено општини, а односи се на дјелокруг рада одјељења.

Предаја захтјева

Захтјеви за чије рјешавање је надлежно ово одјељење предају се на шалтер за пријем поднесака општине Теслић сваким радним даном од 07 до 15 часова, попуњавањем жељеног обрасца који се налази на информативном пулту. Документација која се прилаже уз захтјев прилаже се у оргиналу или у овјереној фотокопији. Уз захтјев се прилаже и прописана такса осим ако је подносилац захтјева ослобођен плаћања таксе о чему је обавезан предочити доказ.

Буџет

Извјештаји