Надлежности начелника

Начелник општине је надлежан да:

 • предлаже Статут општине;
 • предлаже одлуке Скупштини;
 • обавјештава скупштину о свим питањима која се тичу општине, њених права и обавеза;
 • проводи политику и извршава одлуке и друга акта Скупштине;
 •  извршава законе и друге прописе Републике и града, чије је извршење повјерено општини;
 • оснива општинску управу и уређује њену организацију и пословање;
 •  именује и разрјешава руководеће раднике и друге раднике са посебним овлашћењима, прима у радни однос и одлучује о престанку радног односа и о другим правима из радног односа радника општинксе управе, у складу са законом и колективним уговором;
 • успоставља сарадњу општине са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама;
 • даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач Општина;
 • обавјештава Скупштину о свом раду и раду општинске управе;
 •  покреће иницијативу да се, до одлуке Уставног суда, обустави извршење прописа Скупштине општине, општег или појединачног акта, ако сматра да су противуставни и противзаконити;
 • обавјештава министра управе и локалне самоуправе до 31. марта текуће године о извршавању општинске политике за претходну годину, о одлукама Скупштине, о обустављању од извршења одлука Скупштине општине, о донесеним одлукама из надлежности Скупштине општине, о извршавању закона, других прописа и међународних уговора;
 • подноси нацрт буџета општине на претходну сагласност министру управе и локалне самоуправе, уколико општина тражи допунска средства из буџета Републике;
 • закључује уговоре у име општине;
 • рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења општинске управе, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи.