Одјељење за општу управу са службом за правну помоћ

Име и презиме:КАСИМ САЛКИЋ
Функција:Начелник Одјељења за општу управу са службом за правну помоћ
Датум рођења :
Породица :
Стручна спрема : дипломирани економиста
Претходно искуство:

Контакт подаци

Телефон:+387(0)53/411-505
Мобилни:
Факс:+387(0)53/411-541
Емаил:[email protected]

Опис послова

Одјељење за општу управу са службом за правну помоћ обавлја стручне, управне и административне послове из надлежности општине, води евиденцију запослених и остале персоналне послове у општинској административној служби, припрема опште и нормативно правне акте за потребе одјелјења,  обавлја послове пружања правне помоћи, правне савјете и  друге послове правне помоћи грађанима у складу са законом,обавлја  послове везане за грађанска стања у складу са законом (матичне књиге, државлјанства и др.), води бирачке спискове, обавлја послове пријемне канцеларије, писарнице, архиве, овјере преписа, рукописа и потписа, издавања увјерења  из јавних регистара које води, врши издавање потврда о чињеницама о којима се не води јавна евиденција када је за то законом овлаштена, врши послове пројектовања, развоја и одржавања информационог система општине, води матичне књиге за населјена мјеста  општине  Теслић, обавлја и друге  послове који се односе на  рад шалтер сале и инфо-пулта, обавлја стручне и административне послове у мјесним заједницама,матичној служби и мјесеним канцеларијама, врши и друге послове које одреди Начелник општине, и послове утврђене законом и подзаконским актима  чије је извршавање повје-рено општини, а односи се на дјелокруг рада одјелјења.

Предаја захтјева

Захтјеви за чије рјешавање је надлежно ово одјељење предају се на шалтер за пријем поднесака општине Теслић сваким радним даном од 07 до 15 часова, попуњавањем жељеног обрасца који се налази на информативном пулту. Документација која се прилаже уз захтјев прилаже се у оргиналу или у овјереној фотокопији. Уз захтјев се прилаже и прописана такса осим ако је подносилац захтјева ослобођен плаћања таксе о чему је обавезан предочити доказ.

Обрасци