Одјељење за општу управу са службом за правну помоћ

Касим Салкић

Начелник Одјељења за општу управу са службом за правну помоћ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: КАСИМ САЛКИЋ
Функција: Начелник Одјељења за општу управу са службом за правну помоћ
Датум рођења:
Породица:
Стручна спрема: дипломирани економиста

Контакт подаци

Телефон:  +387(0)53/411-505
Мобилни:
Факс: +387(0)53/411-541
Емаил: [email protected]

Опис послова

Одјељење за општу управу са службом за правну помоћ обавља широк спектар послова у складу са законом и надлежностима општине. То укључује вођење евиденције запослених, припрему општих и нормативно-правних аката, пружање правне помоћи грађанима, вођење матичних књига, бирачких спискова и послова пријемне канцеларије.

Одјељење за општу управу са службом за правну помоћ такође, обавља и послове писарнице, архиве, овјере докумената, издавања увјерења из јавних регистара, као и пројектовање, развој и одржавање информационог система општине. Осим тога, одјељењеобавља и друге послове које одреди Начелник општине, као и послове утврђене законом и подзаконским актима који су повјерени општини, а односе се на дјелокруг рада одјељења.

Предаја захтјева

Захтјеви за рјешавање надлежни овом одјељењу подносе се на шалтеру за пријем поднесака општине Теслић сваким радним даном од 07:00 до 15:00 часова. Потребно је попунити жељени образац који се налази на информативном пулту. Документација која се прилаже уз захтјев мора бити оригинална или овјерена фотокопија. Уз захтјев је потребно приложити и прописану таксу, осим ако је подносилац захтјева ослобођен плаћања таксе, о чему је обавезан доставити доказ.