Odjeljenje za opštu upravu sa službom za pravnu pomoć

Ime i prezime:Kasim Salkić
Funkcija:Načelnik Odjeljenja za opštu upravu sa službom za pravnu pomoć
Datum rođenja:
Porodica:
Stručna sprema:diplomirani ekonomista
Prethodno iskustvo:

Kontakt podaci

Telefon:+387(0)53/411-505
Mobilni:
Faks:+387(0)53/411-541
Email:[email protected]

Opis poslova

Odjeljenje za opštu upravu sa službom za pravnu pomoć obavlja stručne, upravne i administrativne poslove iz nadležnosti opštine, vodi evidenciju zaposlenih i ostale personalne poslove u opštinskoj administrativnoj službi, priprema opšte i normativno pravne akte za potrebe odjeljenja, obavlja poslove pružanja pravne pomoći, pravne savjete i druge poslove pravne pomoći građanima u skladu sa zakonom,obavlja poslove vezane za građanska stanja u skladu sa zakonom (matične knjige, državljanstva i dr.), vodi biračke spiskove, obavlja poslove prijemne kancelarije, pisarnice, arhive, ovjere prepisa, rukopisa i potpisa, izdavanja uvjerenja iz javnih registara koje vodi, vrši izdavanje potvrda o činjenicama o kojima se ne vodi javna evidencija kada je za to zakonom ovlaštena, vrši poslove projektovanja, razvoja i održavanja informacionog sistema opštine, vodi matične knjige za naseljena mjesta opštine Teslić, obavlja i druge poslove koji se odnose na rad šalter sale i info-pulta, obavlja stručne i administrativne poslove u mjesnim zajednicama,matičnoj službi i mjesenim kancelarijama, vrši i druge poslove koje odredi Načelnik opštine, i poslove utvrđene zakonom i podzakonskim aktima čije je izvršavanje povje-reno opštini, a odnosi se na djelokrug rada odjeljenja.

Predaja zahtjeva

Zahtjevi za čije rješavanje je nadležno ovo odjeljenje predaju se na šalter za prijem podnesaka opštine Teslić svakim radnim danom od 07 do 15 časova, popunjavanjem željenog obrasca koji se nalazi na informativnom pultu. Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev prilaže se u orginalu ili u ovjerenoj fotokopiji. Uz zahtjev se prilaže i propisana taksa osim ako je podnosilac zahtjeva oslobođen plaćanja takse o čemu je obavezan predočiti dokaz.

Obrasci