Komunalna policija

Adresa: Aleksandra Rajkovića bb 
KONTAKT:
telefon: +387(0)53/410-570
e-mail:
komunalnapolicija@opstinateslic.com

Zakon o komunalnoj policiji (Službeni glasnik broj 28/13)

ORGANIZACIJA KOMUNALNE POLICIJE:
            • Komunalna policija se organizuje u sastavu odjeljenja gradske, odnosno opštinske uprave.
            • Komunalni policajci pri vršenju kontrole moraju imati legitimaciju i značku kojom dokazuju svojstvo komunalnog policajca.
            • Komunalna policija ima posebnu uniformu i službena vozila sa oznakom komunalne policije opštine kojoj pripada.

U skladu sa odredbama člana 9. Zakona o komunalnoj policiji ( Sl.glasnik RS br. 28/13) Komunalna policija vrši nadzor nad: 

Policija vrši komunalno-inspekcijski nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje:
a) pružanje komunalnih usluga,
b) održavanje i korišćenje:
1) javnih saobraćajnih površina u naselju (pločnici, trgovi i saobraćajnice),
2) javnih površina i drvoreda,
3) objekata za snabdijevanje naselja i stanovništva vodom za piće, javne vodovodne mreže i javnih izliva i fontana,
4) javne kanalizacione mreže,
5) objekata za prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda i odvođenje atmosferskih voda iz naselja,
6) objekata za deponovanje otpadaka i vrši kontrolu nad odvoženjem, uništavanjem i preradom otpadaka,
7) objekata za proizvodnju i distribuciju toplote,
8) objekata za distribuciju gasa,
9) željezničkih i autobuskih stanica i stajališta,
10) javnih kupatila i kupališta,
11) česmi i bunara,
12) javnih skloništa,
13) javnih toaleta,
14) septičkih i osočnih jama,
15) dječjih igrališta,
16) tržnica,
17) stočnih i drugih pijaca,
18) javnih prostora za parkiranje vozila,
19) objekata za smještaj kućnih ljubimaca (azili),
v) vršenje dimnjačarske djelatnosti,
g) vršenje ugostiteljske djelatnosti u skladu sa zakonom i odlukom jedinice lokalne samouprave,
d) održavanje kulturnih, istorijskih i nacionalnih spomenika i spomen-obilježja,
đ) postavljanje poslovnog imena, natpisa i reklama,
e) održavanje dvorišta, bašta, privremenih objekata, kao i drugih objekata i površina koje su od uticaja na izgled i uređenost jedinice lokalne samouprave,
ž) održavanje i čistoća korita obala rijeka i drugih vodenih površina na području jedinice lokalne samouprave,
z) održavanje vanjskih ograda i rukohvata (mostovi, javna stepeništa i slično),
i) odvoz otpada iz domaćinstava i drugog komunalnog otpada, kao i građevinskog otpadnog materijala,
j) postavljanje posuda (kontejnera) i uličnih korpi za otpatke,
k) obilježavanje ulica, trgova, stambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih objekata,
l) zauzimanje javnih površina za prodaju robe i prodaju robe van prostora ili mjesta određenog za prodaju te vrste robe,
lj) uslovi i način održavanja javnih manifestacija, te korišćenje audio i video pomagala i izvođenje muzike uživo u objektima i van njih,
m) način isticanja zastava (zastava Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i jedinice lokalne samouprave),
n) održavanje javne rasvjete u naseljenim mjestima,
nj) opremanje javnih površina,
o) održavanje sportskih objekata, kampova i izletišta,
p) uklanjanje starih i drugih predmeta sa javnih površina ako su ostavljeni suprotno odredbama propisa jedinice lokalne samouprave,
r) održavanje zgrada i pridržavanje kućnog reda u zgradama,
s) obilježavanje mjesta gdje se vrše radovi na komunalnim uređajima (šahtovi, kanali, bunari i slično) i
t) održavanje grobalja i obavljanje pogrebne djelatnosti.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti