Odsjek za odnose sa javnošću i građanska pitanja

-

Šef odsjeka za odnose sa javnošću i građanska pitanja

IME I PREZIME: -
Funkcija: -
Datum rođenja: -
Porodica: -
Stručna sprema: -

Kontakt podaci

Telefon +387(0)53/411-512
Mobilni:
Faks: +387(0)53/411-541
Email: [email protected]

Nadležnosti

  •  organizuje i rukovodi radom Odsjeka;
  • priprema godišnje planove i programe rada;
  • uspostavlja i koordinira rad Odsjeka sa predstavnicima medija;
  • daje prijedloge, savjete i sugestije za izradu dokumenata, odluka, programa, planova i drugih akata iz djelokruga svog rada i aktivno učestvuje u njihovoj izradi;
  • sarađuje sa nadležnim organima i institucijama u poslovima vezanim za pružanje informacija o radu opštinske uprave;
    prati i objedinjava statističke podatke iz djelokruga svojih poslova;
  • odgovara za zakonito, efikasno i blagovremeno obavljanje poslova;
  • obavlja i druge poslove koje odredi načelnik opštine i načelnik Odjeljenja.

Pristup informacijama

Zakon o slobodi pristupa informacijama Skupština Republike Srpske usvojila je na sjednici održanoj 2.05.2001. godine.
Osnovni cilj ovog zakona je:
*da se ustanovi da informacije pod kontrolom javnog organa predstavljaju javno dobro od vrijednosti i da javni pristup ovim informacijama promoviše veću transparentnost i odgovornost tih javnih organa, te da su ove informacije neophodne za uspostavljanje demokratskih procesa unutar društva.

Zakon o slobodi pristupa informacijama RS

ZAHTJEVI
Zahtjev za pristup informacijama u administrativnoj službi opštine Teslić

VODIČ
Vodič za pristup informacijama u Administrativnoj službi opštine Teslić

NAPOMENA: Prije podnošenja zahtjeva  konsultovati INDEKS REGISTAR informacija Administrativne službe opštine Teslić.

INDEKS REGISTAR informacija (preuzmi)

Indeks-registar sadrži vrste informacija koje su pod kontrolom i u posjedu organa uprave Opštine Teslić, Skupštine opštine, Načelnika opštine Teslić, te oblik u kojem su informacije na raspolaganju i prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama dostupne javnosti.

KONTAKT:
Nenad Bubić – viši stručni saradnik za odnose s javnošću
Telefon : 053/411-512; 065/769-332
E-mail: [email protected]

Plan interne i eksterne komunikacije opštine Teslić 2023-2027