Kulturne ustanove i institucije

Jedina javna ustanova u oblasti kulture na području opštine Teslić je Narodna biblioteka „Danilo Kiš”.
Ostale kulturne institucije, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo „Prosvjeta” i Bošnjačko kulturno društvo „Preporod”, iako se finansiraju iz opštinskog budžeta nemaju status javne ustanove, već u formalno-pravnom smislu predstavljaju udruženja gradana. To isto se može reći i za Amatersko dramsko pozorište „Branislav Nušić”.
Opština Teslić raspolaže solidnim prostorom namijenjenog kulturnim sadržajima. Pored prostorija Narodne biblioteke, tu je i nedavno renovirana i proširena zgrada gradskog bioskopa, koju bez naknade koristi SPKD) „Prosvjeta” , tu su i prostorije Srednjoškolskog centra kao i novoizgrađena sportska dvorana koji mogu poslužiti masovnijim kulturnim manifestacijama i priredbama.

Narodna biblioteka “Danilo Kiš”

Adresa : ul. Karađorđeva Br. 16
Telefoni: 053/410-760, 410-761, 410-762
Radno vrijeme Biblioteke: od 7:30 do 16h, subotom od 8:30 do 12:30h.

Narodna biblioteka u Tesliću osnovana je na temeljima Radničke čitaonice iz 1899. godine. Sa kraćim prekidima čitaonica je radila sve do Drugogo svjetskog rata i bila je začetnik ne samo biblioteke nego i bogatog kulturnog života grada. Poslije drugog svjetskog rata rad Biblioteke se obnavlja, u početku sa skromnim fondom koji se sa godinama povećava. Od 1992. god. biblioteka nosi naziv Narodna biblioteka „Danilo Kiš.

Obezbjeđivanje slobodnog i neograničenog pristupa znanju i informacijama kao i doprinos kvalitetu života u lokalnoj zajednici osnovni je postulat djelatnosti Biblioteke.
Njena organizacija je takva da čitaocu nije teško pronaći potrebnu literaturu i dobiti odgovarajuće informacije.

Svoju djelatnost Biblioteka organizuje putem odeljenja i službi:

• Odeljenje za odrasle čitaoce
• Odeljenje za djecu
• Odeljenje za obradu knjiga
• Čitaonica sa stručnom literaturom
• Zavičajna zbirka

Stalnim i uvećanim prilivom novih knjiga kao i ljubaznošću i predusretljivošću osoblja nastoji se da se privuče što veći broj korisnika Biblioteke.

U Biblioteku „Danilo Kiš” godišnje se učlani više od 1.500 korisnika kojima je na raspolaganju fond od oko 32.000 knjiga.
Tokom svog dugogodišnjeg postojanja i rada Biblioteka je bila nosilac kulturnog života grada. Organizovanjem književnih večeri, promocija, izložbi i drugih manifestacija Biblioteka je bila domaćin poznatim književnicima i drugim ličnostima iz kulturnog i javnog života.
Biblioteka se povremeno bavi izdavačkom djelatnošću sa posebnim akcentom na publikacije kojima se utemeljuje zavičajna funkcija Biblioteke.
Prihvatanjem novih i savremenih oblika rada obezbjeđuje se efikasnije i stručnije pružanje usluga za korisnike svih profila.
Biblioteka „Danilo Kiš” će i u buduće u svome radu nastaviti sa plemenitim nastojanjem da knjiga postane sastavni dio života naših građana. Biblioteke od davnina čuvaju pisanu evidenciju naše duhovne kulture i one će istinu o nama prenijeti budućim generacijama, koje će nas, po tome šta smo učinili za knjigu i vrednovati.

Srpsko kulturno i prosvjetno društvo “Prosvjeta” Teslić 

ADRESA: ul. Svetog Save 60
TELEFON: +387(0)53/431-705

OO SPKD „Prosvjeta” iz Teslića od obnavlјanja 1991. godine glavni je nosioc kulturnih dešavanja u našem gradu, i mjesto gdje se okuplјa veliki broj intelektulaca, prosvjetnih radnika, omladine itd…
Radom Društva rukovodi opštinski odbor od 7 članova na čelu sa predsjednikom Živkom Petrovićem – Kikom.
U nizu aktivnosti koje organizujemo posebno se ističu pet tradicionalnih manifestacija: Svetosavska nedjelјa pod nazivom „Svetosavske radosti”, „Volјenom gradu” povodom Krsne slave i Dana opštine, manifestaciju „Jesenji dani kulture”, i „Sabor srpskog izvornog narodnog stvaralaštva”.
Svakako članovima Društva najmilija manifestacija je Svetosavska nedjelјa koju već osamnaest godina organizujemo i svake godine trudimo se da je obogatimo novim sadržajima.
Već dvije godine u saradnji sa Svetosavskom omladinskom zajednicom organizujemo Duhovnu akademiju.
„Volјenom gradu” je manifestacija koju teslićka „Prosvjeta” tradicionalno organizuje povodom dana i Krsne slave opštine Teslić.
U bioskopskoj dvorani održava se koncert „Volјenom gradu”. U programu nastupe članovi svih „Prosvjetinih” sekcija. Pored tradicionalnog koncerta organizujemo i
izložbu radova likovne sekcije našeg Društva.
Jesenji dani kulture je tradicionalna manifestacija koju SPKD „Prosvjeta” organizuje već petnaest godina i koja traje od septembra do decembra mjeseca u toku koje se organizuje mnoštvo kulturnih dešavanja iz različitih oblasti.
Najmasovnija manifestacija, kako po broju učesnika, tako i po broju posjetilaca je svakoko Sabor srpskog izvornog narodnog stvaralaštva, koji smo organizovali već 35 puta, i to može se reći veoma kvalitetno.
Što se tiče saradnje sa drugim institucijama, posebno ističemo saradnju sa SPC od koje imamo veliku podršku u našem radu, Svetosavskom omladinskom zajednicom sa kojom smo održali nekoliko događaja, sa Narodnom bibliotekom „Danilo Kiš” iz našeg grada i Amaterskim dramskim pozorištem „Branislav Nušić” iz Teslića.
Uspostavlјena je dobra saradnja sa svim osnovnim i srednjim školama na području naše opštine, što se ogleda kroz zajednike nastupe, kako na našim tako i njihovih priredbama.
Naša biblioteka dostupna je svima, a penzionerima, đacima i studentima bez bilo kakve članarine, što se odrazilo i na povećanje broja članova.
Muzeološku postavku posjećuje veliki broj građana, a naročito su izražene organizovane posjete učenika i nastavnika naših škola.
U svakoj prilici govorimo i potenciramo na značaju i upotrebi ćirilice.
Za svako dešavanje štampamo prigodne plakate i brošure i prezentiramo našim građanima.
Rad naših pododbora u Vitkovcima, Pribiniću, Đuliću i Lug Bariću veoma je izražen.
Pored tradicionalnih manifestacija u toku godine se u prosjeku organizuje oko:
– 7 likovnih izložbi
– 10 nastupa folklorne sekcije
– 5 promocije knjiga
– 8 prodajnih izložbi knjiga

Sve ove aktivnosti su odrađuju zahvalјujući prije svega vrijednim članovima naših sekcija, a to su folklorna sa oko 80 članova u Tesliću, 30 članova u Vitkovcima i oko 50 članova u Pribiniću i Đuliću, Likovna sekcija koja broji 15 članova, ženska etno grupa sa 10 članova, muška pjevačla grupa sa 6 članova kao i naši muzičari.

SPISAK POTPREDSJEDNIKA OO

1. Borislav Predojević
2. Žarko Jovičić
3. Tešo Ristić
4. Radomir Jokić
5. Vidosava Pavlović
6. Vojislav Jovananić
7. Boško Manojlović

SPISAK ČLANOVA ODBORA OD OBNAVLjANјA DO DANAS
1. Aleksa Kasapović
2. Boško Mišić
3. Miodrag Marković
4. Vukman Krgović
5. Zdravko Trivunović
6. Dušanka Lukonić
7. Milorad Marković
8. Savo Knežević
9. Nedo Kovačević
10. Bogomir Đukić
11. Vojislav Jovanić
12. Miroslav Popović
13. Zoran Vasojević
14. Radisav Ristić
15. Radomir Jokić
16. Milorad Simić
17. Brane Peulić
18. Stojan Šajinović
19. Gordana Anđelić
20. Zdravka Jelić
21. Borislav Predojev ić
22. Dušan Kuzmanović
23. Lazo Ristić
24. Miodrag Gačić
25. Darinka Bogdanić
26. Zaga Gavrić
27. Tešo Ristić
28. Zdravko Ostojić
29. Želјka Vuković
30. Miro Đukarić, protojerej-stavrofor
31. Slavolјub Petričević
32. Vidosava Pavlović
33. Živko Petrović
34. Aleksandra Jotanović
35. Žarko Jovičić
36. Boško Manojlović
37. Čedo Grbić
38. Momčilo Gotovac
39. Ljubo Pozderović
40. Mika Smilјić
41. Milica Jović
42. Adam Bogdanić
43. Milorad Malbašić
44. Anđelija Panić
45. Mile Brkić

Bošnjačka zajednica kulture “Preporod”

Kontakt tel/fax: 053/430-510
PREDSJEDNIK: Aldin Sivić
Potpredsjednik: Dzenaida Kopic
SEKRETAR: Enida Kopic i Ismedina Hajdarević 063/815-128

CLANOVI IZVRSNOG ODBORA: Enes Vukas, Enes Hajdarevic, Lejla Alickovic, Elvir Zukanovic, Muris Mahalbasic, Miralem Merjemić i Admir Kopić.

O nama
Bošnjačka zajednica kulture „Preporod” je nezavisno, nestranačko društvo koje je osnovano s ciljem održavanja i i promovisanja bošnjačke kulture i tradicije na području Bosne i Hercegovine. BZK „Preporod” okuplja mlade, kvalitetne i stručne kadrove koji sarađujući sa drugim institucijama i zajednicama, doprinose promociji kulture uopšte. BZK „Preporod” Teslić osnovano je u augustu 2008. godine a kvalitet i potrebu postojanja ovog društva prepoznala je i Opština Teslić.

Ciljevi
Neki od programski ciljeva BZK „Preporod” su:
1) Razvijanje i snaženje svijesti o ukupnosti bošnjačke kulture u svjetskog zajednici kultura;
2) Istraživanje i predstavljanje svih sadržaja bošnjačke kulture u okviru nastojanja Bošnjaka da sebi osiguraju ravnopravan položaj u svjetskoj zajednici naroda;
3) Razvijanje i jačanje patriotske svijesti i znanja o narodnoj cjelovitosti, posredstvom snaženja osjećanja odgovornosti svakog pojedinca prema nacionalnoj cjelovitosti te odgovornosti nacionalnih organizacija, društava i ustanova prema svakome pojedincu;
4) Izgradnja uvjeta nacionalne organiziranosti u kojima će Bošnjaci preuzeti odgovornosti za sve svoje ciljeve, uz uvažavanje prava drugih u pravednom međunarodnom poretku;
5) Uspostavljanje prijateljskih veza sa svim organizacijama, društvima i ustanovama drugih naroda u cilju saradnje i međusobnog pomaganja;
6) Školovanje bošnjačke mladeži u skladu s potrebama bošnjačkog naroda;
7) Razvijanje svijesti i organizacijskih oblika koji će doprinositi da najugroženiji dio bošnjačkog naroda bude štićen u okviru organizirane cjeline bošnjačkog naroda;
8) Upoznavanje i sprečavanje djelovanja svih oblika protivbošnjačkih elita, ideologija i organizacija;
9) Osnivanje i vođenje organizacija i ustanova koje su trajna ili privremena potreba bošnjačkog naroda;
10) Osiguranje neovisnosti u svim područjima kulturnog života gdje je to moguće i ravnopravne saradnje sa svim narodima svijeta, na temelju međusobnog postizanja i promicanja pravednog i mirnog dijaloga;
11) Preuzimanje i razvoj pozitivnih iskustava svih drugih naroda, organizacija, društava i ustanova, kako bi ona postala stavni dio bošnjačke kulture, i
12) Predstavljanje i tumačenje svih postignuća bošnjačke kulture koja čine dio opće kulturne riznice svijeta.
Do sada je BZK „Preporod” Teslić ispunio mnoge ciljeve, od kojih svakako izdvajamo
razvijanje i snaženje svijesti o važnosti bošnjačke kulture te uspostavljanje prijateljskih veza
sa organizacijama, društvima i ustanovama drugih naroda u cilju saradnje i međusobnog
pomaganja.

Aktivnosti
Trenutno, sklopu BZK „Preporod” Teslić djeluje nekoliko sekcija: folklona sekcija (oko 90 članova), muzička sekcija, sportska sekcija/nogomet i karate (oko 40 članova), sekcija žena (oko 30 članova), edukativna sekcija (oko 20 članova) te je oformljena i biblioteka koja posjeduje preko 600 naslova, i u koju je učlanjeno oko 140 osoba.
Radionice za djecu su imale za cilj poboljsanje grupne povezanosti, soc. ucenja, podsticanje maste, kreativnosti, stvaralastva, umijece afirmacije, vjestine aktivnog slusanja, razvijanje medjusobnog povjerenja, samopouzdanja, solidarnosti, zajednicko rjesavanje problema. Radionice su se odrzavale dva puta sedmicno i zabiljezen je veliki odaziv i interesovanje kod djece. Prvi ciklus radionica odrzan je u Kamenici, potom Stenjaku, te se pocelo sa organizovanjem istih u Baricima kako bi djeca iz svih dijelova Teslica imala priliku sudjelovati u ovom kreativnom radu. Planira se odrzavanje i u drugim mjesnim zajednicama.

BIBLIOTEKA
BZK “Preporod” OD Teslić,na osnovu odluke o kupovini knjiga, kupio određen broj knjiga kako bismo obogatili našu biblioteku koja egzistira u našim prostorijama. Preporodova biblioteka u Tesliću posjeduje preko 700 naslova strucne, vjerske i savremene literature kao i veliki broj lektira i literature za djecu. Izdato je preko 160 clanskih kartica i zabiljezeno je svakodnevno izdavanje knjiga nasim korisnicima. Knjizni fond biblioteke se povecava kupovinom knjiga kao i donacijama od strane srodnih udruzenja, zajednica i biblioteka ali i donacijama samih korisnika. U toku prethodnih 6 mjeseci kupljeno je preko 30 naslova čime smo obogatili naš književni fond.

FOLKLORNA SEKCIJA
Folkorna sekcija koja djeluje pri BZK “Preporod” Teslic, osnovana je u januaru 2012. godine i do sada je ostvarila brojne uspjehe, nastupajuci u zemlji i inostranstvu. Sekcija broji preko 150 clanova, podijeljenih u dvije grupe: Pevi folklorni ansambl i Djeciji folklorni ansambl. Od nastupa izdvajamo: gostovanje u Turskoj, Hrvatskoj te gostovanja u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini. Folkornu sekciju predvodi diplomomirani etno-muzikolog, gospodin Sead Muratovic, a probe se odrzavaju tri puta sedmicno u Domu kulture u Stenjaku. Folklorna sekcija je imala i nekoliko humanitarnih nastupa a svi prihodi su isli za lijecenje Elvedina Hatica iz G. Teslica. Folklorna sekcija Preporoda je prva ovakva sekcija u Teslicu nakon dvadeset godina, te je od izuzetne vaznosti za ovaj grad. Sekcija je ostvarila saradnju sa brojnim kulturno-umjetnickim drustvima iz Bosne i Hercegovine i okruzenja, te je najbolji ambasador pokazujuci volju i spremnost mladih da bosnjacku kulturu i tradiciju sacuvaju od zaborava. Folklornu sekciju na njihovim nastupima prati i muzicka sekcija Preporoda, koja je sastavljena od kvalitetnih muzicara sa podrucja Opstine Teslic.

SMOTRA FOKLORA

U organizaciji Bošnjačke zajednice kulture „Preporod” Teslić, na platou ispred Doma kulture u D. Ruževiću, održana je 1. Međunarodna smotra folklora. Kulturno-umjetnička društva iz Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine pokazala su i prezentirala svoju tradiciju, nošnje, pjesmu i ples. Smotri je prisustvovao veliki broj građana koji su sa oduševljenjem pratili koreografije pomenutih društava. Prisutnima se najprije obratio Aldin Sivić, Predsjednik Bošnjačke zajednice kulture „Preporod” Teslić istakavši —. Međunarodnu smotru folklora otvorio je Načelnik Opštine Teslić, gospodin Savo Kasapović koji je izrazio svoje zadovoljstvo ovakvim vidom druženja i njegovanja kulturne različitosti, tradicije i običaja. Također je istakao da mu je drago što mu pripala čast da otvori ovu manifestaciju s obzirom da je zadatak političara i da stvaraju uslove za održavanje ovakvih događaja na kojima će se ljudi zbližavati. Načelnik Opštine Teslić je, zajedno sa Federalnim ministarsvom raseljenih osoba i izbjeglica, generalni pokrovitelj ove manifestacije. Svakako treba spomenuti i Udruženje žena koje djeluju pri „Preporodu” čije članice su pripremile hranu za učesnike Smotre. Da je organizacija bila na vrhunskom nivou, potvrđuju i riječi predstavnika kulturno-umjetničkih društava koji, između ostalog, kažu kako su počastvovani što su baš oni izabrani da sudjeluju na Smotri te se zahvaljuju na dobrodošlici i gostoprimstvu. Upriličen je i izbor za najljepšu djevojku učesnicu Smotre, a titulu najljepše ponijela je Suzana Lipić iz SPKD „Prosvjeta” Teslić. Veselom koreografijom i pjesmom učesnici Smotre oduševili su prisutne goste. Svim predstavnicima kulturno-umjetničkih društava na kraju programa uručene su zahvalnice i priznanja. Organizator se nada da će ova manifestacija postati tradicija u Tesliću, te da će postati mjesto okupljanja i međusobnog upoznavanja. Voditelj manifestacije bio je poznato TV lice Enver Šadinlija.

SEMINAR
BZK “Preporod” Teslić je u saranji sa CLPU (Centar za lično I profesionalno usavršavanje) iz Sarajeva organizovao ciklus seminara posvećen edukaciji prije svega mladih ljudi. Seminar se odrzavao u Stenjaku, a predavaci su bili profesionalni treneri iz CLPU-a. Prvom seminaru prisustvovao je i direktor ovog centra, godpodin Senad Ceman koji je izrazio zadovoljstvo muedjusobnom saradnjom i pozelio vise ovakvih aktivnosti u nasem gradu. Teme koje su se obradjivale su: vještine motivacije, timki rad, kreativno razmišljanje, rješavanje konflikata, samopoudanje. Seminaru je prisustvovalo preko oko 20 učesnika, kojima su na kraju dodijeljeni certifikati.

Amatersko dramsko pozorište “Branislav Nušić”

http://pozoristeteslic.com/

Telefon: 065 908 151

Početkom 2008. godine u Tesliću je grupa zaljubljenika u pozorišnu umjetnost osnovala amatersko dramsko pozorište koje poslije nekoliko mjeseci i zvanično dobija ime „Branislav Nušić”  u čast našem velikom komediografu koji je, kada je komedija u pitanju sigurno najveće ime na Balkanu.

Nezadovoljni lošim stanjem kada je kultura i kulturna događanja u pitanju, krug entuzijasta je odlučio da svom gradu priredi nešto što će barem malo da popravi tako lošu sliku. Uviđajući da je kultura bila na višem nivou prije 50 godina nego u poslednjih 15 godina, ali i da se stanje može popraviti samo sa ljudima koji vole i koji imaju ideje kako napraviti nešto više i bolje, članovi pozorišta su preduzeli aktivnosti.Prva pozorišna predstava „Narodni poslanik” okupila je oko 20 glumaca ali isto toliko i onih koji su pomagali u drugim poslovima. Zatim, slijede predstave „Ženski razgovori” i „Anđela”, dok su  pripreme oko izvođenja predstave „Idiotska ordinacija” u završnoj fazi.

Za nepune 2 godine dramsko udruženje je gradu poklonilo desetak predstava, a takođe, Teslić po pitanju kulture i pozorišne umjetnosti predstavilo gostovanjima u B.Luci, Laktašima, Prnjavoru, Derventi,Srpcu, dok se očekuju gostovanja u Zavidovićima i Maglaju, a za narednu godinu očekivanja su da će kao predstavnici amaterskih pozorišta RS uzeti učešće na festivalima u Srbiji.

Na festivalu Amaterskih pozorišta RS u Laktašima osvojili su niz priznanja i pohvala od starane stručnog žirija. 8.oktobra 2009 god. učestvujući na  9. festivalu Omladinskih pozorišta RS sa predstavom „Anđela” osvojena je nagrada za najbolju mušku ulogu na festivalu.Posebno lijepe riječi pohvale dobijene su od predsjednika stručnog žirija gospođe Sunčice Milosavljević,poznatog režisera iz Beograda.

Planovi su veliki, a odnose se prije svega na festival monodrame na kojem će nastupiti u obije konkurencije (muška i ženska).Takođe, postoji namjera za pokretanje dječije scene i rad sa djecom uzrasta od 8 do 15 god.

Kao osnovni cilj i zadatke svog djelovanja članovi amaterskog dramskog pozorišta navode doprinos boljoj afirmaciji pozorišnog života, s ciljem unapređenja kulturnog života, kako mladih tako i svih ostalih građana, čemu u prilog ide činjenica da glumačku strukturu čine oko 40 mladih (studenti i  đaci) i oko 10 starijih glumaca (radnici i penzioneri).

 AKTIVNOSTI AMATERSKOG DRAMSKOG POZORIŠTA
Članovi ADP „Branislav Nušić“ se predstavili djeci seoskih područja opštine

Dječiji ansabl Amaterskog dramskog pozorišta „Branislav Nušić“ iz Teslića imao je u januaru mjesecu dosta obaveza vezanih za projekat koji je rađen u saradnji sa RAIFFEISEN  bankom.
Naime po raspisanom konkursu za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama i udruženjima građana i naše pozorište je prijavljeno sa dječijom predstavom „Trnoružica“. To je podrazumijevalo učešće ovog ansambla sa navedenom predstavom u seoskim sredinama-ruralnim dijelovima opštine Teslić, gdje djeca nisu u prilici da često gledaju ovakve predstave.
Predstava je igrana u Vitkovcima, Čečavi, Kamenici i u samom gradu Tesliću. Ovom prilikom naši mali glumci su još jednom oduševili najmlađu publiku kako svojom glumom, maštom, tako i svojim raskošnim kostimima koji upravo podsjećaju na kostime iz bajke. Zainteresovanost djece sa područja naše opštine za ovakve predstave je velika pa je i načelnik opštine predložio da se sa ovakvim načinom rada i saradnje sa udaljenim seoskim sredinama nastavi ubuduće.
Rad  ovog  udruženja  je  u  2013. godini finansijski  podržan  od strane Rajfajzen banke (Raiffeisen bank d.d.Sarajevo) i realizovan je projekat kojim su djeca ruralnog područja opštine Teslić imala priliku da pogledaju dječiju predstavu „Trnoružica“u izvedbi najmlađih  članova  ovog  udruženja.