Odjeljenje za prostorno uređenje

Ime i prezime:Nikola Stokić
Funkcija:Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje
Datum rođenja:11.04.1982.
Porodica:oženjen, otac jednog djeteta
Stručna sprema:diplomirani inženjer građevinarstva
Prethodno iskustvo:

Kontakt podaci

Telefon:+387 (0)53/411-504
Mobilni:+387 (0)63 776 823
Faks:+387(0)53/411-541
Email: [email protected]

Opis poslova

Odjelјenje za prostorno uređenje obavlјa  stručne,  upravne, tehničke, administrativne, i druge poslove iz nadležosti opštine koji se odnose na: pripremu, izradu i donošenje prostorno-planske dokumentacije, izdavanje rješenja o  lokacijskim uslovima, odobrenjima za građenje, tehničkom  pregledu i upotrebne dozvole, poslove kontrole investiciono – tehničke dokumentacije, poslove legalizacije bespravno izgrađenih objekata, poslove saradnje sa domaćim i međunarodnim organima, organizacijama i institucijama iz svoje nadležnosti, prati i usklađuje rad Odjelјenja sa zakonskim i drugim propisima iz svoje nadležnosti, sarađuje sa Odsjekom za imovinu po pitanjima iz svoje nadležnosti, vrši poslove izdavanja ekoloških dozvola, prati  propise, programe i druge akte iz oblasti zaštite životne sredine, radi na poslovima uređenja javnih zelenih površina, vrši i druge poslove iz oblasti zaštite životne sredine u nadležnosti opštine, sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama opštinske administrativne službe po pitanjima iz svoje nadležnosti, vrši i druge poslovekoje odredi Načelnik opštine, i poslove utvrđene zakonom i podzakonskim aktima  čije je izvršavanje povje-reno opštini, a odnosi se na djelokrug rada odjelјenja.

Predaja zahtjeva

Zahtjevi za čije rješavanje je nadležno ovo odjeljenje predaju se na šalter za prijem podnesaka opštine Teslić popunjavanjem željenog obrasca koji se nalazi na informativnom pultu. Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev prilaže se u orginalu ili u ovjerenoj fotokopiji. Uz zahtjev se prilaže i propisana taksa osim ako je podnosilac zahtjeva oslobođen plaćanja takse o čemu je obavezan predočiti dokaz.

Obrasci