Kabinet načelnika

Kabinet načelnika obavlјa stručne i administrativno – tehničke poslove lokalne uprave i zadatke za potrebe načelnika opštine, obezbjeđuje podatke potrebne za rad načelnika, obavlјa normativno-pravne poslove za potrebe načelnika opštine, obavlјa poslove iz oblasti interne revizije, vrši poslove organizacije i nadzora rada opštinske administrativne službe, upravlјa opštinskom imovinom, donosi akte koji se odnose na raspolaganje opštinskom imovinom iz nadležnosti načelnika oštine, priprema akte koji se odnose na raspolaganje opštinskom imovinom iz nadležnosti Skupštine opštine i upućuje ih Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje, obavlјa poslove zastupanja opštine u postupcima pred sudom i drugim organom u kojima, po Zakonu o Pravobranilaštvu Republike Srpske, pravobranilac ne zastupa jedinicu lokalne samouprave, donosi upravne akte koji su u nadležnosti načelnika opštine, koordinira rad opštinske administrativne službe, organizuje i uređuje sistem zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave, predlaže donošenje odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja u skladu sa zakonom, upravlјa sistemom civilne zaštite na teritoriji opštine, predlaže program razvoja sistema civilne zaštite na teritoriji opštine, vrši i druge poslove iz oblasti civilne zaštite, zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, elementarne nepogode i druge nesreće koje su u nadležnosti jedinice lokalne samouprave i načelnika opštine, obavlјa poslove informisanja javnosti iz svoje nadležnosti, sarađuje sa Savezom opština i gradova Republike Srpske, sarađuje sa domaćim i međunarodnim organima i organizacijama iz djelokruga nadležnosti jedinice lokalne samo-uprave, podnosi Skupštini opštine izvještaje i informacije iz djelokruga svojih poslova, obavlјa i druge poslove koje odredi Načelnik opštine u skladu sa Ustavom zakonom i drugim aktima.

Tel.: +387(0)53/411-500 ili 411-501
Fax: +387(0)53/411-541

Savjetnik načelnika opštine

Telefon : +387(0)53/411-551
E-mail : [email protected]

IME I PREZIME :
DATUM ROĐENJA :
STRUČNA SPREMA :

•obavlja savjetodavne poslove za potrebe načelnika opštine, prati i koordinira rad službi na davanju odgovora na zahtjeve koje su građani uputili načelniku opštine;
•učestvuje u izradi i realizaciji programa stručnog osposobljavalja službenika,
prati obim i efikasnost rada službenika opštinske, administracije (uvid u operativne planove, usklađivanje korišćenja godišnjih odmora, odsustva radnika i dr.);
•obavlja dio službene korespondencije iz nadležnosti načelnika;
ostvaruje kontakt sa predstavnicima međunarodnih i nevladinih organizacija po ovlašćenju načelnika;
•obavlja i druge poslove po ovlašćenju načelnika opštine.
_________________________________________________________
ODNOSI S JAVNOŠĆU I PRISTUP INFORMACIJAMA
KONTAKT:
telefon: 053/411-512
mail: informisanje@opstinateslic.com

formular, indeks registar i vodič za pristup informacijama