Kabinet načelnika

Kabinet načelnika opštine igra ključnu ulogu u upravljanju i koordinaciji širokog spektra administrativnih, tehničkih, i pravnih zadataka unutar lokalne samouprave. Osnovna svrha ovog tela jeste pružanje podrške načelniku opštine, kako bi se osiguralo efikasno i efektivno vođenje opštinskih poslova.

Administrativne i Tehničke Funkcije: Kabinet obavlja različite stručne i administrativno-tehničke poslove koji su od suštinske važnosti za funkcionisanje lokalne uprave. To uključuje obezbeđivanje ključnih podataka potrebnih načelniku za donošenje informisanih odluka, kao i obavljanje normativno-pravnih poslova koji podržavaju pravni okvir opštine.

Upravljanje Imovinom i Predstavljanje: Pored toga, kabinet upravlja opštinskom imovinom, priprema i donosi akte koji se tiču raspolaganja tom imovinom, kako u nadležnosti načelnika, tako i Skupštine opštine. Kabinet takođe zastupa opštinu u pravnim postupcima i drugim situacijama gdje je to potrebno, prema zakonima Republike Srpske.

Koordinacija i Civilna Zaštita: Važan segment rada kabineta obuhvata koordinaciju rada opštinske administrativne službe, kao i organizaciju sistema zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama. Kabinet predlaže odluke i programe koji se tiču civilne zaštite, te upravlja sistemom civilne zaštite na teritoriji opštine.

Komunikacija i Saradnja: Kabinet takođe ima ulogu u informisanju javnosti i sarađuje sa različitim domaćim i međunarodnim organizacijama, kao i sa Savezom opština i gradova Republike Srpske. Odgovoran je za podnošenje izveštaja i informacija Skupštini opštine o svojim aktivnostima.

Dodatne Dužnosti: Pored navedenih, kabinet obavlja i druge poslove koje načelnik opštine odredi, u skladu sa ustavnim, zakonskim i drugim regulatornim okvirima. Ova široka lepeza odgovornosti omogućava kabinetu da igra centralnu ulogu u upravljanju opštinom, osiguravajući da se odluke i politike efektivno implementiraju u korist zajednice.

Tel.: +387(0)53/411-500 ili 411-501
Fax: +387(0)53/411-541

Savjetnik načelnika opštine

Telefon : +387(0)53/411-551
E-mail : [email protected]

IME I PREZIME :
DATUM ROĐENJA :
STRUČNA SPREMA :

•obavlja savjetodavne poslove za potrebe načelnika opštine, prati i koordinira rad službi na davanju odgovora na zahtjeve koje su građani uputili načelniku opštine;
•učestvuje u izradi i realizaciji programa stručnog osposobljavalja službenika,
prati obim i efikasnost rada službenika opštinske, administracije (uvid u operativne planove, usklađivanje korišćenja godišnjih odmora, odsustva radnika i dr.);
•obavlja dio službene korespondencije iz nadležnosti načelnika;
ostvaruje kontakt sa predstavnicima međunarodnih i nevladinih organizacija po ovlašćenju načelnika;
•obavlja i druge poslove po ovlašćenju načelnika opštine.
_________________________________________________________
ODNOSI S JAVNOŠĆU I PRISTUP INFORMACIJAMA
KONTAKT:
telefon: 053/411-512
mail: informisanje@opstinateslic.com