Кабинет начелника

Кабинет начелника обавља широк спектар дужности у оквиру локалне управе, све с циљем подршке и олакшавања задатака начелника општине. Основне области у којима кабинет делује укључују стручне и административно-техничке послове, нормативно-правне послове, управљање општинском имовином, и заступање општине у правним поступцима.

Конкретно, кабинет обезбеђује потребне податке за ефикасан рад начелника и управља актима који се тичу располагања општинском имовином. Такође, кабинет је задужен за припрему аката за Скупштину општине, који се односе на имовину и захтевају разматрање и одобрење.

Поред управљања имовином, кабинет игра виталну улогу у координацији и надзору рада општинске административне службе, укључујући организацију система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. Ова област обухвата предлагање и управљање програмима развоја цивилне заштите, као и предузимање мера за заштиту и спасавање у случају ванредних ситуација или елементарних непогода.

Кабинет такође игра кључну улогу у информисању јавности о дјелокругу својих активности, сарађујући са домаћим и међународним органима и организацијама. Одговоран је за подношење извештаја Скупштини општине и обавља друге задатке које начелник општине одреди у складу са законским и другим регулативама.

У Кабинету начелника организују се следећи одсјеци:

-Одсјек за развој и инвестиције,
-Одсјек за имовину.

Тел.: +387(0)53/411-518
Фаx: +387(0)53/411-541

Савјетник начелника општине

Телефон : +387(0)53/411-551
Е-пошта : [email protected]

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ :
ДАТУМ РОЂЕЊА :
СТРУЧНА СПРЕМА :

 • обавља савјетодавне послове за потребе начелника општине, прати и координира рад служби на давању одговора на захтјеве које су грађани упутили начелнику општине;
 • учествује у изради и реализацији програма стручног оспособљаваља службеника, прати обим и ефикасност рада службеника општинске, администрације (увид у оперативне планове, усклађивање коришћења годишњих одмора, одсуства радника и др.);
 • обавља дио службене кореспонденције из надлежности начелника;
 • остварује контакт са представницима међународних и невладиних организација по овлашћењу начелника;
 • обавља и друге послове по овлашћењу начелника општине.
  _________________________________________________________
  ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ И ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
  КОНТАКТ:
  телефон: 053/411-512
  Е-пошта: [email protected]