Кабинет начелника

Кабинет начелника обавља стручне и административно – техничке послове локалне управе и задатке за потребе начелника општине, обезбјеђује податке потребне за рад начелника, обавља нормативно-правне послове за потребе начелника општине, обавља послове из области интерне ревизије, врши послове организације и надзора рада општинске административне службе, управља општинском имовином, доноси акте који се односе на располагање општинском имовином из надлежности начелника оштине, припрема акте који се односе на располагање општинском имовином из надлежности Скупштине општине и упућује их Скупштини општине на разматрање и усвајање, обавља послове заступања општине у поступцима пред судом и другим органом у којима, по Закону о Правобранилаштву Републике Српске, правобранилац не заступа јединицу локалне самоуправе, доноси управне акте који су у надлежности начелника општине, координира рад општинске административне службе, организује и уређује систем заштите и спасавања у ванредним ситуацијама из надлежности јединице локалне самоуправе, предлаже доношење одлука о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања у складу са законом, управља системом цивилне заштите на територији општине, предлаже програм развоја система цивилне заштите на територији општине, врши и друге послове из области цивилне заштите, заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, елементарне непогоде и друге несреће које су у надлежности јединице локалне самоуправе и начелника општине, обавља послове информисања јавности из своје надлежности, сарађује са Савезом општина и градова Републике Српске, сарађује са домаћим и међународним органима и организацијама из дјелокруга надлежности јединице локалне самоуправе, подноси Скупштини општине извјештаје и информације из дјелокруга својих послова, обавља и друге послове које одреди Начелник општине у складу са Уставом, законом и другим актима.
У Кабинету начелника организују се следећи одсјеци:
-Одсјек за развој и инвестиције,
-Одсјек за имовину.

Тел.: +387(0)53/411-518
Фаx: +387(0)53/411-541

Савјетник начелника општине

Телефон : +387(0)53/411-551
Е-пошта : [email protected]

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ :
ДАТУМ РОЂЕЊА :
СТРУЧНА СПРЕМА :

•обавља савјетодавне послове за потребе начелника општине, прати и координира рад служби на давању одговора на захтјеве које су грађани упутили начелнику општине;
•учествује у изради и реализацији програма стручног оспособљаваља службеника, прати обим и ефикасност рада службеника општинске, администрације (увид у оперативне планове, усклађивање коришћења годишњих одмора, одсуства радника и др.);
•обавља дио службене кореспонденције из надлежности начелника;
остварује контакт са представницима међународних и невладиних организација по овлашћењу начелника;
•обавља и друге послове по овлашћењу начелника општине.
_________________________________________________________
ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ И ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
КОНТАКТ:
телефон: 053/411-512
Е-пошта: [email protected]

формулар, индекс регистар и водич за приступ информацијама