ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Телефон:+387(0)53/411-502
Факс:+387(0)53/411-541
Емаил:[email protected]

Име и презиме:САВО КАСАПОВИЋ
Датум рођења :1955.
Породица :ожењен, отац троје дјеце
Стручна спрема :дипломирани инжењер шумарства

Предсједник Скупштине:

• представља Скупштину општине,
• сазива сједницу Скупштине општине, предлаже дневни ред и предсједава сједницом,
• потписује акта која доноси Скупштина општине,
• стара се о остваривању јавности рада Скупштине општине,
• стара се о законитости рада Скупштине општине и њених органа,
• стара се о примјени Статута општине и Пословника Скупштине општине,
• стара се о остваривању права и дужности одборника.

ПОТПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Телефон:+387 053/411-521
Факс:+387(0)53/411-541
Емаил:[email protected]

Име и презиме:МЕХМЕД ДУБРАВАЦ
Датум рођења :
Породица :
Стручна спрема :

ПОТПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Потпредсједник Скупштине општине помаже предсједнику Скупштине општине у обављању послова и, по његовом овлаштењу, обавља одређене послове из његовог дјелокруга.Потпредсједник Скупштине замјењује предсједника Скупштине у случају његове отсутности или спријечено.