СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Сања Ђурђевић

Секретар Скупштине Општине

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: САЊА ЂУРЂЕВИЋ
Датум рођења:
Породица:
Стручна спрема: дипломирани правник

Контакт подаци

Телефон +387(0)53/411-526
Факс: +387(0)53/411-541
Емаил: [email protected]

Стручна служба врши:

*стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине њених радних тијела и одборника.

Секретар Скупштине организује рад Стручне службе и помаже предсједнику Скупштине у планирању сједнице и организовању рада Скупштине и њених радних тијела.
Секретар Скупштине је дужан:
– да се стара о остваривању права и дужности одборника и обезбјеђивању услова за рад клубова одборника;
– да иницијативе и приједлоге упућене Скупштини доставља на даљу обраду надлежним органима и службама;
– да обезбиједи правно-техничку обраду аката усвојених на сједници Скупштине;
– да доставља акте Скупштине и одборничка питања надлежним органима и службама;
– да се стара о благовременом објављивању прописа и других аката Скупштине у службеном гласилу Општине, и да уређује службено гласило;
– да врши и друге послове утврђене Статутом, овим Пословником и одлуком о организацији и дјелокругу Стручне службе Скупштине, којом непосредно руководи.