SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE

Telefon:+387(0)53/411-526
Fax:+387(0)53/411-541
Email:[email protected]

Ime i prezime:SANJA ĐURĐEVIĆ
Datum rođenja:
Porodica :
Stručna sprema :diplomirani pravnik

Stručna služba vrši:

*stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Skupštine njenih radnih tijela i odbornika.

Sekretar Skupštine organizuje rad Stručne službe i pomaže predsjedniku Skupštine u planiranju sjednice i organizovanju rada Skupštine i njenih radnih tijela.
Sekretar Skupštine je dužan:
– da se stara o ostvarivanju prava i dužnosti odbornika i obezbjeđivanju uslova za rad klubova odbornika;
– da inicijative i prijedloge upućene Skupštini dostavlja na dalju obradu nadležnim organima i službama;
– da obezbijedi pravno-tehničku obradu akata usvojenih na sjednici Skupštine;
– da dostavlja akte Skupštine i odbornička pitanja nadležnim organima i službama;
– da se stara o blagovremenom objavljivanju propisa i drugih akata Skupštine u službenom glasilu Opštine, i da uređuje službeno glasilo;
– da vrši i druge poslove utvrđene Statutom, ovim Poslovnikom i odlukom o organizaciji i djelokrugu Stručne službe Skupštine, kojom neposredno rukovodi.