Odsjek za razvoj i investicije

Dragan Mišić

Dragan Mišić

Šef odsjeka za razvoj i investicije

IME I PREZIME: Dragan Mišić
Funkcija: Šef odsjeka za razvoj i investicije
Datum rođenja: 12.06.1977. godine
Porodica:
Stručna sprema: dipl. ing. poljoprivrede

Kontakt podaci

Telefon +387(0)53/411-552, +387(0)65/657-893
Mobilni:
Faks: +387(0)53/411-541
Email: [email protected], [email protected]

Opis poslova

Odsjek za razvoj i investicije opštine Teslić vrši poslove izrade i sprovođenja strateških dokumenata privrednog razvoja opštine. Priprema i sprovodi odluke, programe, planove i druge akte koji se odnose na razvoj opštine. Takođe, priprema i učestvuje u pripremi investicionih elaborata iz svoje nadležnosti, te priprema i realizuje investicione i donatorske projekte iz oblasti privrednog razvoja, turizma, zaštite životne sredine, poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Odsjek sarađuje i koordiniše rad sa drugim dijelovima opštinske administrativne službe po pitanjima investicija, donacija i razvoja. Takođe, sarađuje sa domaćim i međunarodnim investitorima i donatorima iz djelokruga svojih poslova. Obavlja i druge poslove koje odredi Načelnik opštine iz svoje nadležnosti.

Odgovornosti rukovodioca Odsjeka za razvoj i investicije obuhvataju:

 • Neposredno rukovodi Odsjekom za razvoj i investicije, odgovara za njegov rad i podnosi izvještaje načelniku opštine.
 • Priprema godišnje i polugodišnje planove rada Odsjeka i predlaže ih načelniku opštine.
 • Uspostavlja koordiniranu saradnju Odsjeka sa ostalim odjeljenjima Administrativne službe, neophodnu za izradu i realizaciju planova i programa razvoja.
 • Uspostavlja saradnju sa svim vanjskim partnerima uključenim u planiranje, programiranje i realizaciju konkretnih programa na području opštine Teslić, kao što su Agencija za razvoj MSP RS, REZ, Investiciono-razvojna banka RS, nadležna ministarstva RS, donatorske organizacije, obrazovno-edukativne organizacije i instituti, međunarodne organizacije i regije za koje su vezani razvojni programi.
 • Brine se za izradu svih konkretnih razvojnih programa koje usvaja Skupština opštine, koje finansira opština Teslić ili učestvuje u njihovom finansiranju, izuzev programa koje redovno u okviru svoje nadležnosti realizira Odjeljenje za komunalne i stambene djelatnosti.
 • Prati realizaciju pojedinih programa i izvještava načelnika o njihovoj realizaciji.
 • Uspostavlja saradnju sa MSP i podstiče inicijativu za nastanak novih i razvoj već postojećih subjekata, pri čemu nastoji pružiti savjetodavnu i konkretnu pomoć Odsjeku za razvoj individualnim preduzetnicima, na primjer, pružanje stručne pomoći u realizaciji domaćih i stranih ulaganja u MSP, praćenje raznih programa kreditiranja male privrede i informisanje preduzetnika o istim, pripremanje i realizovanje programa edukacije u privatnom preduzetništvu i sl.
 • Učestvuje u koordiniranju aktivnosti na uređenju lokacija za povoljnu izgradnju objekata male privrede.
 • Učestvuje u izgradnji i razvijanju partnerskih odnosa javnog i privatnog sektora.
 • Učestvuje u pripremi strategije razvoja opštine Teslić, te u definisanju i ostvarivanju politike lokalnog i regionalnog razvoja.
 • Obavlja i druge poslove koje mu odredi načelnik opštine.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti