Poziv na javnu raspravu o Nacrtu budžeta opštine Teslić za 2024. godinu

Broj: 02-014-189/23 Datum: 29.11.2023. godine   Predmet: Poziv na javnu raspravu o Nacrtu budžeta opštine Teslić za 2024. godinu   Obavještavamo sve zainteresovane da Načelnik opštine Teslić zakazuje Javnu raspravu koja će se održati dana 05.12.2023. godine u kino sali u 12:00 časova. Pozivaju se odbornici Skupštine opštine, predstavnici mjesnih zajednica, predstavnici privrednih društava, predstavnici […]

JAVNI KONKURS za dodjelu studentskih i đačkih stipendija iz budžeta opštine Teslić u 2024. godini

Broj: 02-67-78/23 Datum: 29.11.2023. godine   Na osnovu člana 20. stav 1. tačka 6. i člana 85. stav 1. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), tačke VII Odluke o stipendiranju („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 8/23) i člana 6. stav 1. Programa stipendiranja za 2024. godinu, broj: 02-020-16/23 od 15. novembra 2023. […]

JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Programa  rada  Skupštine opštine Teslić  za 2024. godinu

Broj: 01-013-103/23 Datum: 28.11.2023. godine   U skladu s zaključkom Skupštine opštine Teslić, doneseniim na 28. redovnoj sjednici održanoj dana 27.11.2023. godine, a u vezi Nacrta Programa rada SO Teslić za 2024. godinu, u organizaciji Stručne službe SO Teslić sprovešće se   J A V N A  R A S P R A V A […]

JAVNI KONKURS o prodaji gradskog građevinskog zemljišta putem licitacije na lokalitetu Lug Barići

Broj: 02-475-75/23 Teslić, 08.11.2023. godine     Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 i 107/19), člana 9. stav 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12), člana […]

OGLAS o izlaganju na javni uvid Nacrta Revizije Regulacionog plana „RUŽEVIĆ“ u Tesliću

Broj: 04-363-37/21 Teslić, 23. 10. 2023. godine   Odjeljenje za prostorno uređenje Teslić, u smislu člana 47. stav 3. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.40/13, 106/15,3/16 i 84/19), dostavlja   O G L A S o izlaganju na javni uvid Nacrta Revizije  Regulacionog plana „RUŽEVIĆ“ u Tesliću     1.KOJIM […]

JAVNI KONKURS o prodaji gradskog građevinskog zemljišta putem licitacije na lokalitetu Poslovne zone „Lanara“

Broj: 02-475-79/22 Teslić, 19.10.2023. godine   Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 124/08, 58/9, 95/11, 60/15 i 107/19), člana 9. stav 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12), člana 67. […]

JAVNI OGLAS za izdavanje u zakup poslovnih prostorija

Na osnovu člana 67. Statuta opštine Teslić(„Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), i tačke 5. Odluke o načinu korištenja društvenih domova na području opštine Teslić, („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 12/16), Načelnik opštine  raspisuje,      J A V N I    O G L A S za izdavanje u zakup poslovnih prostorija   Poslovni prostor […]

JAVNI KONKURS za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za tehnički pregled objekata izgrađenih na području opštine Teslić

Broj: 04-36-1.69/23 Datum: 17.10. 2023. godine   Na osnovu člana 142. Zakona o uređenju prostora i građenju ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19) i člana 7. Pravilnika o vršenju tehničkog pregleda objekta i osmatranju tla i objekata u toku njihove upotrebe („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 100/13), Odjeljenje za prostorno […]

JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Revizije Regulacionog plana zone S1C1

Broj: 04-363-35/21 Teslić, 25. 09. 2023. godine   Odjeljenje za prostorno uređenje Teslić, u smislu člana 48. stav 6. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.40/13, 106/15, 3/16 i 84/19), objavljuje:   O G L A S o održavanju JAVNE RASPRAVE o Nacrtu Revizije  Regulacionog plana zone S1C1, u Tesliću   […]

JAVNI POZIV POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA ZASNIVANJE I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI PROIZVODNJE KOJA SE SUFINANSIRA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA OPŠTINE TESLIĆ

Broj:02-014-125/23 Teslić, 11.09.2023. godine   Na osnovu člana 67. i 86. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 4/17) i člana 14. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku povećanju konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje koja se finansiraju  sredstvima budžeta Opštine, Načelnik opštine Teslić, raspisuje:   JAVNI POZIV   POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZA KORIŠTENJE […]