Одјељење за стамбено-комуналне послове

Саид Ајановић

Начелник Одјељења за стамбено-комуналне послове

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: САИД АЈАНОВИЋ
Функција: Начелник Одјељења за стамбено-комуналне послове
Датум рођења: 23.05.1962.
Породица: ожењен, отац двоје дјеце
Стручна спрема: дипломирани инжењер архитектуре
Prethodno iskustvo: – Архитектонски Атеље “а82”, Теслић 1987-1992;
– “Еди&цо”, Виценза, Италија 1992-2002;
– ДОО “Еди&Цо”, Теслић 2002-феб.2018:
– Општина Теслић феб. 2018-….Преко 30 година рада у струци, са лиценцама за пројектовање, надзор и урбанистичко планирање…

Kontakt podaci

Телефон +387(0)53/411-507
Мобилни:
Факс: +387(0)53/411-541
Емаил: [email protected]

Опис послова

Одјељење за стамбено-комуналне послове обавља широк спектар стручних, управних, административних, нормативно-правних, техничких и других послова у складу са законом и надлежностима општине. То укључује рад локалне управе у вези са изградњом, одржавањем и заштитом објеката комуналне и путне инфраструктуре, заједничке комуналне потрошње, стамбених односа, као и учешће у поступку приватизације пословних простора и гаража.

Одјељење за стамбено-комуналне послове води уређења грађевинског земљишта, утврђивања и обрачуна накнаде за трошкове уређења грађевинског земљишта и накнаде за ренту, те послове комуналног уређења насељених мјеста. Прате поштовање закона и прописа из области заштите животне средине те обављају послове припреме и реализације програма и планова за изградњу и одржавање инфраструктурних објеката.

Такође Одјељење, прати рад комуналних и других предузећа којима су повјерени послови изградње, уређења и одржавања комуналне, саобраћајне и друге инфраструктуре, као што су локални и некатегорисани путеви, водоснабдијевање, одвоз смећа и сл. Врше и друге послове које одреди Начелник општине, као и послове утврђене законом и подзаконским актима који су повјерени општини, а односе се на дјелокруг рада одјељења.

Предаја захтјева

Захтјеви за чије рјешавање је надлежно ово одјељење предају се на шалтер за пријем поднесака општине Теслић попуњавањем жељеног обрасца који се налази на информативном пулту. Документација која се прилаже уз захтјев прилаже се у оргиналу или у овјереној фотокопији. Уз захтјев се прилаже и прописана такса осим ако је подносилац захтјева ослобођен плаћања таксе о чему је обавезан предочити доказ.

Матична служба

МАТИЧНА
СЛУЖБА

БФЦ

Теслићке новости