Одјељење за стамбено-комуналне послове

Име и презиме:САИД АЈАНОВИЋ
Функција:Начелник Одјељења за стамбено-комуналне послове
Датум рођења :23.05.1962.
Породица :ожењен, отац двоје дјеце
Стручна спрема :дипломирани инжењер архитектуре
Претходно искуство:– Архитектонски Атеље „а82“, Теслић 1987-1992;
– „Еди&цо“, Виценза, Италија 1992-2002;
– ДОО „Еди&Цо“, Теслић 2002-феб.2018:
– Општина Теслић феб. 2018-….

Преко 30 година рада у струци, са лиценцама за пројектовање, надзор и урбанистичко планирање…

Контакт подаци

Телефон:+387(0)53/411-507
Мобилни:
Факс:+387(0)53/411-541
Емаил:[email protected]

Опис послова

Одјељење за стамбено-комуналне послове обавља стручне,  управне,   административне, нормативно-правне,  техничке и друге послове , које се односе на рад локалне управе код: изградње, одржавања и заштите објекта комуналне и путне инфраструктуре, заједничке комуналне потрошње, послове из области стамбених односа, послове учешћа у поступку приватизације пословних простора и гаража, послове уређења грађевинског землјишта,послове утврђивање и обрачуна накнаде за трошкове уређења грађевинског землјишта и накнаде за ренту, послове који се односе на  комунално уређење насељених мјеста, прати поштовање закона и других прописа из области заштите животне средине у дјелокругу рада одјељења, обавља послове припреме и реализације програма и планова за изградњу и одржавање инфраструктурних објеката, прати рад комуналних и других  предузећа којим су повјерени послови изградње, уређења и одржавања комуналне, саобраћајне и друге инфраструктуре (локални и некатегорисани путеви, водоснабдијевања, одвоз смећа и сл.), послове  кориштења и управљања јавним паркинг простором, врши и друге послове које одреди Начелник општине, и послове утврђене законом и подзаконским актима  чије је извршавање повјерено општини, а односи се на дјелокруг рада одјелјења.

Предаја захтјева

Захтјеви за чије рјешавање је надлежно ово одјељење предају се на шалтер за пријем поднесака општине Теслић попуњавањем жељеног обрасца који се налази на информативном пулту. Документација која се прилаже уз захтјев прилаже се у оргиналу или у овјереној фотокопији. Уз захтјев се прилаже и прописана такса осим ако је подносилац захтјева ослобођен плаћања таксе о чему је обавезан предочити доказ.

Обрасци

Одлуке