Одјељење за привреду и пољопривреду

Име и презиме:БОРИСЛАВ ТЕШИЋ
Функција:Начелник Одјељења за привреду и пољопривреду
Датум рођења :21.02.1980.
Породица :ожењен, отац троје дјеце
Стручна спрема :дипл. инг. шумарства
Претходно искуство:– Радио у ШГ „Борја“ Теслић, од 2007 до 2009. године.
– Од 2009 до 2013.године радио као шеф Шумске Управе у Модричи ШГ „Добој“.
– Од 2013 до 2014 године радио као еколошки инспектор у Општинској управи Теслић.

Контакт подаци

Телефон:+387(0)53/411-506
Мобилни:
Факс:+387(0)53/411-541
Емаил:[email protected]

Опис послова

Одјељење за привреду и пољопривреду обавља управно-правне, стручне, административне, техничке и стручне послове из надлежности општине, који се односе на припрему, израду и доношење програма привредног развоја општине, сарађује са одсјеком за развој по питањима из дјелокруга својих послова, врши послове анализе, праћења и предлагања мјера развоја на подручју општине из дјелокруга својих послова, води управно-правне послове у поступку за издавања одобрења за рад правним и физичким лицима за обављање дјелатности (одобрења за обављање угоститељске дјелатности, занатске дјелатности, трговинске дјелатности, занатско-трговинске дјелатности, агенција, бироа, књиговодствених сервиса и других услужних дјелатности, јавног превоза, теретног превоза, такси превоза, ауто школа и др.), студијске и аналитичке послове из области привреде, пољопривреде, индустрије, трговине, шумарства и водопривреде, занатства, туризма и угоститељства, руралног и пољопривредног развоја, подстицај развоја приватног предузетништва, малих и средњих предузећа, развоја пољопривредне производње, комасације и заштите пољопривредног земљишта, сточарства, воћарства, мини фарми, лова, риболова и др., популационе политике, као и друге послове који им се посебним актима ставе у дјелокруг рада врши и друге послове које одреди Начелник општине, и послове утврђене законом и подзаконским актима чије је извршавање повјерено општини, а односи се на дјелокруг рада одјељења.

Предаја захтјева

Захтјев за оснивање радње или дјелатности (трговине, угоститељства, занатства и сл.) предаје се у шалтер сали сваки радни дан у периоду од 07 до 15 часова.

Захтјев се може добити на информативном пулту Општинске управе Теслић.

Обрасци

ВОДИЧИ И УПУТСТВА:

ИНФОРМАТОРИ: