Broj: 02-014-91/18

Datum: 12.02.2018. god.

 

Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Sl. glasnik RS“, br. 124/08, 58/09, 95/11 i 60/15), člana 9. stav 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 20/12 ), člana 67. Statuta Opštine Teslić („Sl. glasnik Opštine Teslić“, br. 4/17), i tačke 2. Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u Banji Vrućici, br. 01-022-160/2017 od 28.12.2017. god., Načelnik opštine Teslić, raspisuje,

 

J  A  V  N  I    O  G  L  A  S

o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta ,

putem  usmenog javnog nadmetanja

 

 

      I Predmet prodaje:

 

      Opština Teslić, sa sjedištem  u Tesliću, Ul. Karađorđeva br.18,  74270 Teslić, JIB: 4401285900009,  vrši prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta  u Banji Vrućici , putem usmenog javnog nadmetanja, a predmet prodaje je sledeće gradsko građevinsko zemljište:

 1. katastarska parcela br. 613/27, njiva 2.kl. u površini od 636 m2 , (koja odgovara planiranoj građevinskoj parceli br. 6.35), upisana u L.N br. 1702 i Z.K. ul. br. 72 K.O. Banja Vrućica;
 2. katastarska parcela br. 613/31, njiva 2.kl. u površini od 849 m2,(koja odgovara planiranoj građevinskoj parceli br. 6.32), upisana u L.N br. 1702 i Z.K. ul. br. 72 K.O. Banja Vrućica;
 3. katastarska parcela br. 613/46, njiva 2.kl. u površini od 1.016 m2, (po novom katastarskom premjeru), koja odgovara k.č. br. 231/1 u površini od 1.016 m2, upisana u Z.K. ul. br. 2995 K.O. SP Vrućica (po starom katastarskom premjeru);
 4. 4. katastarska parcela br. 613/57, njiva 2.kl. u površini od 636 m2, (koja odgovara planiranoj građevinskoj parceli br.34), upisana u L.N. br. 1702 i Z.K. ul. br. 262 K.O Banja Vrućica;
 5. katastarska parcela br. 613/58, njiva 2.kl. u površini od 562 m2, (koja odgovara planiranoj građevinskoj parceli broj 6.19), upisana u L.N. br. 1072 i Z.K. ul. br. 262 K.O. Banja Vrućica;
 6. katastarska parcela br 613/59, njiva 2. kl. u površini od 620 m2, (koja odgovara planiranoj građevinskoj parceli br. 6.17), upisana u L.N. br. 1702 i Z.K. ul. br. 262 K.O. Banja Vrućica, i
 7. katastarska parcela br. 613/60 , njiva 2.kl. u površini od 636 m2, (koja odgovara planiranoj građevinskoj parceli br. 6.38), upisana u L.N. br. 1702 i Z.K. ul. br. 262 ,K.O. Banja Vrućica.

Gradsko građevinsko zemljište koje je predmet prodaje, nalazi se u Banji Vrućici , u obuhvatu je Regulacionog plana „Banja Vrućica 1“, i namijenjeno je za izgradnju individualnih stambenih objekata,  spratnosti: P+1.

Uvid u dokumentaciju o vlasničkom stanju i odgovarajuću urbanističku dokumentaciju vezanu za građevinsko zemljište koje je predmet prodaje , može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave Teslić, kancelarija br. 10, svakim radnim danom od 10,00 do 15,00  časova, kontakt telefon: 053/ 411-518.

Građevinsko zemljište može se razgledati svakim radnim danom , u vremenu od 10,30 do 15,00 časova, uz prethodnu najavu na telefon br. 053/411-518.

 

II Početna prodajna cijena građevinskog zemljišta

 

Početna prodajna cijena građevinskog zemljišta iznosi:

-za k.č. br. 613/27, površine 636 m2……………………………………19.080,00 KM,

-za k.č. br. 613/31, površine 849 m2…………………………………….29.715,00 KM,

-za k.č. br. 613/46, površine 1.016 m2, ……………………………….32.512,00 KM,

-za k.č. br. 613/57, površine 636 m2,……………………………………19.080,00 KM,

-za k.č. br. 613/58, površine 562 m2, …………………………………..16.860,00 KM,

-za k.č. br. 613/59, površine 620 m2, …………………………………..18.600,00 KM i

-za k.č. br. 613/60, površine 636 m2,……………………………………19.080,00 KM.

 

 III Licitacija

 

 1. Datum i mjesto održavanja licitacije

Prodaja predmetnog građevinskog zemljišta izvršiće se putem licitacije – usmenog javnog nadmetanja, koja će se održati dana 28. 02. 2018.god. , sa početkom u 12:00 časova,  u zgradi Opštinske uprave Teslić,  u Tesliću , Ul. Karađorđeva br. 18, – u Maloj konferencijskoj sali.

 

 1. Pravo učešća na licitaciji

Pravo učestvovanja u postupku licitacije,  imaju fizička i pravna lica,  koja, u skladu sa zakonom,  mogu biti nosioci prava svojine na nepokretnostima u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini.

Prijavljeni učesnici koja ne ispune tražene uslove, čija prijava nije pristigla u predviđenom roku ili ne sadrži tražene obavezne priloge (dokaz o uplati kaucije, izvod iz odgovarajućeg registra i sl.) neće moći učestvovati u licitaciji.

 

 1. Prijava

      Zainteresovani ponuđači mogu podnijeti  prijavu za učešće na

licitaciji, najkasnije do 28.02.2018.god., do 12,00 časova. Prijava se može predati neposredno  Komisiji, prije početka licitacije, ili predati  Prijemnoj kancelariji Opštinske uprave u Tesliću – Šalter sala u zgradi Opštinske uprave, svakim radnim dano od 7,00 do 15,00 časova. Prijava treba da sadrži podatke o podnosiocu prijave ( ime i prezime, JMB, prebivalište i adresa  fizičkog lica, odnosno naziv, sjedište i adresa i JIB pravnog lica). U prijavi se obavezno mora navesti  broj katastarske  parcele za koju se učesnik u licitaciji želi nadmetati.    

       Uz prijavu se obavezno prilažu sledeći dokazi:

-dokaz (original uplatnice) o uplati kaucije,

-izvod iz odgovarajućeg registra za pravno lice, u ovjerenoj kopiji, ne stariji od 6 (šest)  mjeseci,

-pismena punomoć, (ukoliko na licitaciju pristupa punomoćnik fizičkog lica, odnosno zastupnik ili punomoćnik pravnog lica).

Prijava se može podnijeti i na obrascu koji se može dobiti na Info-pultu

Opštinske uprave.

Na omotu zatvorene koverte  u kojoj se predaje prijava za učešće na licitaciji, potrebno je staviti naznaku : „Prijava za licitaciju -„Banja Vrućica“ –  za Komisiju“.

 1. Kaucija

Za učešće u postupku licitacije ponuđači su dužni uplatiti kauciju u iznosu od 10 % (deset procenata) početne prodajne cijene katastarske parcele za koju žele učestvovati na licitaciji.

Kaucija se uplaćuje na račun Opštine Teslić br. 551-025-000000-2345, otvoren kod „Uni Credit Bank“ Banja Luka, sa naznakom . „uplata kaucije za licitaciju „Banja Vrućica“ .

Učesnicima u licitaciji čije ponude nisu prihvaćene, izvršiće se povrat uplaćene kaucije u roku od 8 dana oda dana zaključenja licitacije.

       Učesnik u licitaciji čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija ponuda, a ne pristupi zaključivanju ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat uplaćene kaucije.

 

 1. Postupak licitacije

Postupak licitacije , u vidu  usmenog javnog nadmetanja, sprovešće Komisija imenovana rješenjem Skupštine opštine Teslić. Postupak licitacije – usmenog javnog nadmetanja sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima („Sl. glasnik RS“, br. 20/12).

O postupku licitacije vodi se zapisnik u koji se unosi cijeli tok postupka i sve ponude stavljene od pojedinih učesnika kao i stavljeni prigovori. Zapisnik potpisuju svi članovi Komisije i prisutni učesnici licitacije. Poslije zaključenja zapisnika o postupku licitacije, učenici ne mogu ulagati prigovore.

 

      IV Zaključivanje ugovora, plaćanje kupoprodajne cijene, predaja u posjed nepokretnosti kupcu

      Po okončanju licitacije, Načelnik Opštine Teslić zaključuje ugovor o kupo-

-prodaji nepokretnosti sa najpovoljnijim ponuđačima, za pojedine katastarske parcele, a po prethodno pribavljenom mišljenju Pravobranilaštva RS – Sjedište zamjenika u Doboju.

      Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu nepokretnosti isplatiti prodavcu – Opštini Teslić u roku od  15 dana , od dana zaključivanja ugovora o  kupoprodaji.

Kupac stupa u posjed kupljenog građevinskog zemljišta, u roku od tri dana ,  od dana isplate prodajne cijene.

Troškove notarske obrade ugovora o kupoprodaji, snosi kupac.

 

 

      VI Objavljivanje oglasa

      Ovaj Oglas objavljuje se , najmanje 15 (petnaest) dana prije dana održavanja licitacije, u dnevnom listu „Euro BLIC“ – izdanje za RS,  Televiziji „Kanal 3“ Prnjavor, Radiju „Studio M“ Teslić,  Oglasnoj tabli Opštine Teslić i na zvaničnoj VEB stranici Opštine Teslić.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti