Broj: 02-120-50/18

Datum: 31.10.2018. godine

 

Na osnovu čl. 78. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16), čl. 5., 7. i 8. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 42/17) i člana 26. stav 2. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj: 3/18 i 5/18), načelnik opštine Teslić raspisuje

 

J A V N I  K O N K U R S

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Teslić na neodređeno vrijeme

 

I – Načelnik opštine raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Teslić na neodređeno vrijeme, za radna mjesta:

 1. 1. Samostalni stručni saradnik za saradnju sa domaćim i međunarodnim institucijama i …………………………………………………………………………………………………………………………….. 1 izvršilac
 2. Samostalni stručni saradnik za izradu, provođenje i praćenje realizacije programa i projekata u turizmu, sportu i zaštiti životne sredine………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 izvršilac
 3. Samostalni stručni saradnik za projekte od opšteg društvenog interesa i neprofitne djelatnosti…..………………………………………………………………………………1 izvršilac
 4. Samostalni stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove……….1 izvršilac
 5. Samostalni stručni saradnik za geodetske poslove……………………………………………1 izvršilac
 6. Samostalni stručni saradnik za savjetodavni rad u poljoprivredi……………1 izvršilac
 7. Viši stručni saradnik za poslove vođenja baze podataka pomoći i registra spomenika i spomen obilježja opštine Teslić…………………………………………………………1 izvršilac
 8. Operater u parking službi………………………………………………………………………………………………………………1 izvršilac

 

II – OPIS POSLOVA

Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj: 3/18 i 5/18).

Opis poslova za radno mjesto pod brojem 1.: učestvuje u pripremi i provođenju projekata koje finansiraju domaće, evropske i druge međunarodne institucije, fondovi i organizacije; učestvuje u pripremi godišnjih planova i programa rada Odsjeka u dijelu koji se odnosi na investicije i donatorska sredstva; pomaže šefu Odsjeka u uspostavljanju kontakta i korespodenciji sa domaćim i međunarodnim investitorima i donatorima; priprema izvještaje i informacije o projektima u čijoj realizaciji učestvuje; obavlja i druge poslove koje odredi načelnik opštine, načelnik Odjeljenja ili šef Odsjeka.

Opis poslova za radno mjesto pod brojem 2.: učestvuje u izradi projekata, programa i planova koji se odnose na oblast turizma, sporta i zaštite životne sredine; učestvuje u pripremi godišnjih planova i programa rada Odsjeka u dijelu koji se odnosi na razvoj turizma, sporta i zaštite životne sredine; prikuplja i redovno ažurira informacije o investicionim mogućnostima opštine u sektoru turizma i dostavlja ih samostalnom stručnom saradniku za investicije radi ažuriranja investicionih potencijala i poslovnih prilika u tom sektoru; pomaže šefu Odsjeka u komunikaciji sa investitorima, donatorima, domaćim i međunarodnim institucijama, organima i organizacijama čiji projekti se odnose na turizam, sport i zaštitu životne sredine; aktivno učestvuje u izradi strateških razvojnih dokumenata, odluka, programa, planova i drugih akata opštine koji se odnose na oblast turizma, sporta i zaštite životne sredine; učestvuje u realizaciji lokalnih, entitetskih, državnih i regionalnih projekata iz oblasti razvoja turizma, sporta i zaštite životne sredine; obavlja i druge poslove koje odredi načelnik opštine, načelnik Odjeljenja ili šef Odsjeka.

Opis poslova za radno mjesto pod brojem 3.: radi na izradi i implementaciji projekata od opšteg društvenog interesa i neprofitnih djelatnosti (zdravstvo, školstvo, sport, kultura i dr.); učestvuje u izradi i sprovođenju strateških dokumenata i operativnih planova za neprivredne djelatnosti; učestvuje u implementaciji entitetskih, državnih i regionalnih strategija, programa i projekata iz djelokruga svojih poslova; priprema analize, izvještaje, informacije i druge akte iz svoje nadležnosti; prati i primjenjuje zakone i druge propise iz djelokruga svojih poslova; odgovara za zakonito, efikasno i blagovremeno obavljanje poslova; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika opštine i načelnika Odjeljenja.

Opis poslova za radno mjesto pod brojem 4.: obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe održavanja sjednica Skupštine opštine i njenih radnih tijela; učestvuje u obavljanju stručnih, administrativno-tehničkih i drugih poslova za potrebe radnih tijela za potrebe Skupštine opštine, obezbjeđuje uslove za njihov rad i vodi zapisnike o njihovom radu, vodi evidenciju o održavanju sjednica skupštinskih radnih tijela; prima poštu i druge materijale upućene radnim tijelima Skupštine opštine; vrši distribuciju materijala za sjednice Skupštine opštine i njenih radnih tijela; prisustvuje sjednicama Skupštine opštine i vodi drugi primjerak zapisnika; obavlja i druge poslove koje odredi sekretar Skupštine opštine.

Opis poslova za radno mjesto pod brojem 5.: obavlja poslove terenskog uviđaja i snimanja postojećeg stanja na lokacijama na kojima je planirana gradnja i sačinjava zapisnik; vrši identifikaciju građevinskih parcela na katastarskim planovima i na terenu; pruža stručnu pomoć opštinskim organima iz djelokruga svojih poslova; učestvuje u radu stručne komisije radi utvrđivanja urbanističko-tehničkih uslova, u skladu sa zakonom; prati propise iz svoje nadležnosti i usklađuje rad opštinskog organa sa tim propisima; odgovara za zakonito, efikasno i blagovremeno obavljanje poslova; obavlja geodetska snimanja za potrebe izrade ili izmjene prostornog, urbanističkog, regulacionog ili drugog plana; vrši potrebne geodetske radnje u postupku realizacije programa uređenja građevinskog zemljišta; vrši iskoličenje građevinskih objekata po izdatom odobrenju za građenje; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika opštine i šefa Odsjeka.

Opis poslova za radno mjesto pod brojem 6.: učestvuje u izradi i realizaciji programa savjetovanja poljoprivrednih proizvođača po oblastima poljoprivredne proizvodnje; vrši analizu stanja po oblastima poljoprivredne proizvodnje i predlaže mjere za njeno unapređenje; prati stanje u oblasti identifikacije i realizacije poljoprivredne proizvodnje i predlaže mjere za njena unapređenja; vrši analizu iskorišćenosti prirodnih i ljudskih resursa u oblastima poljoprivredne proizvodnje i predlaže mjere za njeno unapređenje; učestvuje u izradi prijedloga akata iz nadležnosti Odjeljenja; prati zakonske propise i standarde u oblasti poljoprivredne proizvodnje, predlaže mjere za njihovo sprovođenje i prati njihovu primjenu; učestvuje u izradi i praćenju realizacije strategija razvoja opštine i operativnih planova iz oblasti poljoprivredne proizvodnje; vodi upravni postupak po zahtjevu stranaka; učestvuje u izradi izvještaja, informacija, analiza i drugih akata iz nadležnosti Odjeljenja u okviru djelokruga svojih poslova; sarađuje sa poljoprivrednim proizvođačima i nevladinim organizacijama u oblasti poljoprivredne proizvodnje u cilju razvoja partnerskih odnosa opštinske uprave i sektora poljoprivredne proizvodnje; učestvuje u pripremi i izradi publikacija namjenjenih poljoprivrednim proizvođačima; učestvuje u izradi i implementaciji projekata iz oblasti poljoprivredne proizvodnje; odgovara za zakonito, efikasno i blagovremeno obavljanje poslova; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika opštine, načelnika Odjeljenja ili šefa  Odsjeka.

Opis poslova za radno mjesto pod brojem 7.: vodi evidenciju i ažurira podatke u registru spomenika i spomen obilježja opštine Teslić; obavlja tehničke poslove za komisiju za spomenike opštine Teslić; obavlja poslove vođenja baze podataka pomoći iz oblasti boračko invalidske zaštite; vodi evidenciju o nadgrobnim spomenicima poginulim borcima; vrši upis podataka u informacioni sistem iz svoje nadležnosti; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika.

Opis poslova za radno mjesto pod brojem 8.: obavlja poslove kontrole i praćenje rada parking inkasanata; prati pregled uočavanja kontrolisanih vozila i blokiranih vozila; vodi evidenciju o izdatim prekršajnim nalozima; dostavlja mjesečne, polugodišnje i godišnje izvještaje šefu Odsjeka; obavlja administrativno-tehničke i druge poslove koje odredi načelnik opštine ili načelnik Odjeljenja.

 

III – OPŠTI USLOVI:

 1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
 5. da nije otpušten iz organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
 6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16).

 

IV – POSEBNI USLOVI:

Za radno mjesto pod brojem 1.: visoka stručna sprema društvenog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje 1 godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organima uprave, poznavanje rada na računaru i engleskog jezika.

Za radno mjesto pod brojem 2.: visoka stručna sprema društvenog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje 1 godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organima uprave, poznavanje rada na računaru i engleskog jezika.

Za radno mjesto pod brojem 3.: visoka stručna sprema društvenog ili prirodnog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje 1 godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,položen stručni ispit za rad u organima uprave i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto pod brojem 4.: visoka stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje 1 godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organima uprave i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto pod brojem 5.: visoka stručna sprema geodetskog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje 1 godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organima uprave, poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto pod brojem 6.: visoka stručna sprema poljoprivrednog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje 1 godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organima uprave i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto pod brojem 7.: viša stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera ili prvi ciklus studijskog programa sa najmanje 180 ECTS bodova, najmanje 9 mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organima uprave i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto pod brojem 8.: NK ili srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju društvenog ili tehničkog smjera; najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

Lice koje je u drugom organu ili organizaciji radilo, a nema položen stručni ispit za rad u organima uprave može da se primi u radni odnos uz obavezu da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja.

 

V – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrazcu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici Opštinske uprave Teslić, a može se preuzeti i u šalter sali Opštinske uprave Teslić.

Tačnost  podataka  navedenih  u  obrazcu  prijave  na  javni  konkurs  kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu – prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom  dokumentacijom kako je navedeno u tekstu Javnog konkursa.

Sve  rubrike  u  prijavnom  obrascu  moraju  biti  čitko  popunjene,  uz  obavezan  svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje  posebnim  dokumentima,  a  odnose  se  na  ispunjavanje  dijela  opštih  uslova  javnog  konkursa.

 

VI – POTREBNA DOKUMENTA

Prilikom prijave na Javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

– Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i izjave da kandidat:

1)  nije  pod  optužnicom Međunarodnog  suda  za  ratne  zločine  počinjene  na  području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);

2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest  mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi;

3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;

4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. i 47.  Zakona o  službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

 

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs  – prijavnog obrasca.

 

-Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:

1) diplome  o  stečenom visokom obrazovanju  (VSS-  VII  stepen  ili  prvi  ciklus  visokog  obrazovanja sa 240 ECTS – za radna mjesta pod rednim brojevima 1., 2., 3.,4., 5. i 6.);

2) diplome  o  stečenoj višoj stručnoj spremi ili završenom prvom   ciklusu  visokog  obrazovanja sa 180 ECTS (za radno mjesto pod rednim brojem 7.);

3) diplome o završenoj srednjoj stručnoj spremi ili svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi (za radno mjesto pod brojem 8.)

4)  uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave, ili izjave kojom se  kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest  mjeseci  položiti  stručni  ispit  ukoliko  bude  zaposlen  ili  rješenja  o  oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa  Uredbom  o  stručnom  ispitu  za  rad  u  upravi  Republike  Srpske  („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 68/11, 85/11 i 7/15) (za radna mjesta pod rednim brojevima 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7.);

5) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

6) isprave ili izjave da poznaje rad na računaru ( za radno mjesto pod brojem 1., 2.,3.,4.,5.,6., i 7.)

7) isprave ili izjave o poznavanju engleskog jezika (za radno mjesto pod brojem 1. i 2.).

Stepen stručne spreme dokazuje se univerzitetskom diplomom ili svjedočanstvom o završenoj srednjoj stručnoj spremi.

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.

Kandidat uz uvjerenje o diplomiranju dostavlja i potpisano kratko obrazloženje – izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. U slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.

Kandidati koji su fakultet završili  u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu  diplomu,  u  skladu  sa  odredbama  propisa  iz  oblasti  visokog  obrazovanja. Izuzetno kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.

Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom  zahtjevu  za  nostrifikaciju  diplome  nadležnom  organu,  s  tim  da  nostrifikovanu  diplomu  dostavlja  organu  koji  je  raspisao  konkurs  najkasnije  do  dana  održavanja intervjua.

Kandidat ne treba da dostavlja uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana ni diplomu o stečenom visokom obrazovanju akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili druge stečene diplome ukoliko nisu tražene u posebnim uslovima konkursa, jer ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog osnovnog, odnosno dodiplomskog studija.

 

Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:

– potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili  radi, koja treba da budu precizna i detaljna, odnosno u kojima treba da su navedeni  podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio – naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period angažovanja na radnim zadacima.

Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:

– uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru,  diplomu  ili  drugu  ispravu  koja  potvrđuje  stečeno  zvanje  ili  zanimanje  koje  je  neposredno  vezano za rad  na  računaru,  odnosno  svjedočanstvo  o  završenoj  srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.

Kao dokaz o poznavanju engleskog jezika kandidat može da dostavi:

– uvjerenje,  diplomu  ili  drugu  ispravu škole stranih jezika koja  potvrđuje  stečeno  znanje iz engleskog jezika,  odnosno  svjedočanstvo  o  završenoj  srednjoj  stručnoj spremi o položenom predmetu engleski jezik, uvjerenje ili druga isprava visokoobrazovne institucije o položenom predmetu Engleski jezik.

 

Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

 

VII – Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove Konkursna komisija obaviće intervju, na kojem će vršiti provjeru znanja i vještina kandidata, poznavanja organizacije i rada jedinice lokalne samouprave i poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao,  a o vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti pojedinačno pismenim putem obavješteni i putem internet stranice opštine Teslić. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave  kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.

VIII – Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa (Konkursne komisije), dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova kako slijedi:

-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX tačka 1. Ustava BiH),

-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa, i

-da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

 

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.

 

 

IX – ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu ID „EuroBlic Press“. Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti neposredno u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Teslić (šalter sala) svakim radnim danom od 07 do 15 časova ( utorkom i četvrtom od 07 do 17 časova) ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, na adresu: Opština Teslić, ulica Karađorđeva broj 18, 74270 Teslić, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Teslić na neodređeno vrijeme (02-120-50/18 od 31.10.2018. godine).

Za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu zadužena je Petrović Radmila, viši stručni saradnik za personalne poslove i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon: 053/411-523.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti