Broj: 01-013-20/24

Datum: 21.03.2024. godine

 

Na osnovu člana 67. Poslovnika o radu Skupštine opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), nakon održanog kolegijuma Skupštine opštine,

 

S A Z I V A M

 

31. redovnu sjednicu Skupštine opštine Teslić za dan UTORAK 02.04.2024. godine u 10:00 časova koja će se održati u skupštinskoj sali (zgrada Zavoda za zapošljavanje) u Tesliću.

 

Za rad na 31. redovnoj sjednici predlažem sljedeći:

 

D n e v n i  r e d

 

 1. Izvještaj o realizaciji godišnjeg Plana utroška sredstava po osnovu naknada za šume u godinu;
 2. Prijedlog Plana utroška sredstava ostvarenih po osnovu naknade za šume u 2024. godini;
 3. Prijedlog Odluke o dodjeli opštinskih priznanja i nagrada;
 4. Godišnji Plan rada opštine Teslić za 2024. godinu;
 5. Izvještaj o održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i mostova na području opštine Teslić za godinu;
 6. Prijedlog Programa održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva i mostova na području opštine Teslić u 2024. godini;
 7. Izvještaj o realizaciji Programa zajedničke komunalne potrošnje u 2023. godini;
 8. Prijedlog Programa zajedničke komunalne potrošnje u 2024. godini;
 9. Izvještaj o realizaciji Programa uređenja građevinskog zemljišta u godini;
 10. Izvještaj o realizaciji Programa izgradnje infrastrukture na području opštine Teslić u 2023. godini;
 11. Prijedlog imenovanja stručne komisije za određivanje kategorije puta Crna Rijeka – Hatkine njive;
 12. Prijedlog Odluke o usvajanju izrade Revizije Regulacionog plana „Ružević“, u Tesliću;
 13. Izvještaj Opštinske boračke organizacije Teslić, o utrošku sredstava iz budžeta opštine Teslić za 2023. godinu;
 14. Izvještaj Opštinske organizacije Crvenog krsta opštine Teslić, o utrošku sredstava iz budžeta opštine Teslić za 2023. godinu;
 15. Izvještaj SPKD „Prosvjeta“ Teslić, o utrošku sredstava iz budžeta opštine Teslić za 2023. godinu;
 16. Izvještaj KD „Preporod“ Teslić, o utrošku sredstava iz budžeta opštine Teslić za 2023. godinu;
 17. Izvještaj Načelnika opštine o radu u organima JKPD AD „Rad“ Teslić i JKP AD „Komunalac“ Teslić;
 18. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora JU „Kulturni centar Teslić“;
 19. Prijedog Rješenja o imenovanju članova Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora JU „Kulturni centar Teslić“;
 20. Odbornička pitanja;
 21. Razno

PREDSJEDNIK SO

Savo Kasapović

 

MATERIJAL (PREUZMI)

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti