Broj: 01-013-5/24

Datum: 12.02.2024. godine

 

Na osnovu člana 67. Poslovnika o radu Skupštine opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), nakon održanog kolegijuma Skupštine opštine,

 

S A Z I V A M

 

30. redovnu sjednicu Skupštine opštine Teslić za dan PONEDJELJAK 19.02.2024. godine u 10:00 časova koja će se održati u skupštinskoj sali (zgrada Zavoda za zapošljavanje) u Tesliću.

 

Za rad na 30. redovnoj sjednici predlažem sljedeći:

 

 

D n e v n i  r e d

 

 1. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Marku Trivunoviću;
 2. Prijedlog Rješenja o verifikaciji mandata odbornici Tanji Markočević u Skupštini opštine Teslić u mandatnom sazivu 2020 – 2024. godine;
 3. Izvještaj o utrošku sredstava od naknade za finansiranje zaštite od požara, a po Planu utroška sredstava, za 2023. godinu;
 4. Prijedlog Plana utroška sredstava od naknade za finansiranje zaštite od požara u 2024. godini;
 5. Izvještaj o realizaciji podsticajnih sredstava u poljoprivredi za 2023. godinu;
 6. Prijedlog Programa dodjele podsticajnih sredstava za poljoprivredu u 2024. godini;
 7. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od naknade za promje-nu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe za 2023. godinu;
 8. Prijedlog Programa korišćenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe za 2024. godinu;
 9. Izvještaj o realizaciji Plana utroška sredstava od vodnih naknada za izgradnju vodnih objekata u godini;
 10. Prijedlog Plana utroška sredstava od vodnih naknada za izgradnju vodnih objekata u 2024. godini;
 11. Izvještaj o realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana za realizaciju strateških ciljeva Omladinske politike opštine Teslić za 2023. godine;
 12. Prijedlog Akcionog plana za realizaciju strateških ciljeva Omladinske politike opštine Teslić za 2024. godinu;
 13. Izvještaj o realizaciji Plana utroška sredstava od konsecionih naknada za 2023. godinu;
 14. Prijelog Plana utroška sredstava od koncesione naknade za 2024. godinu;
 15. Prijedlog Programa izrade prostorno – planske dokumentacije u godini;
 16. Izvještaj o radu Skupštine opštine Teslić i stalnih radnih tijela za period I-XII 2023. godine;
 17. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske – Sjedište zamjenika pravobranioca u Doboju za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine, Opština Teslić;
 18. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene jednog kvadratnog metra korisne površine stambenog i poslovnog prostora iz godine;
 19. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječno ostvarene naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta, za 2024. godinu;
 20. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječno ostvarenih jediničnih cijena radova komunalne i druge javne infrastrukture;
 21. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječno ostvarene cijene troškova pripremanja gradskog građevinskog zemljišta, za 2024. godinu;
 22. Prijedlog Odluke o utvrđivanju ekonomske cijene usluga Javne predškolske ustanove Dječji vrtić ,,Palčić“ Teslić za 2024. godinu;
 23. Prijedlog Programa uređenja građevinskog zemljišta u godini;
 24. Prijedlog Programa izgradnje infrastrukture u 2024. godini;
 25. Kadrovska pitanja:

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Komisije za zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog nasljeđa;

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Komisije za zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog nasljeđa;

26. Odbornička pitanja;

27. Razno

PREDSJEDNIK SO

Savo Kasapović

 

MATERIJAL (preuzmi)

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti