Broj: 01-013-110/23

Datum: 18.12.2023. godine

 

Na osnovu člana 67. Poslovnika o radu Skupštine opštine Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 4/17), nakon održanog kolegijuma Skupštine opštine,

 

S A Z I V A M

 

29. redovnu sjednicu Skupštine opštine Teslić za dan SRIJEDA 27.12.2023. godine u 10:00 časova koja će se održati u skupštinskoj sali (zgrada Zavoda za zapošljavanje) u Tesliću.

 

Za rad na 29. redovnoj sjednici predlažem sljedeći:

 

D n e v n i  r e d

 

 1. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Novi Škrebiću;
 2. Prijedlog Rješenja o verifikaciji mandata odborniku Miodragu Cvijiću u Skupštini opštine Teslić u mandatnom sazivu 2020 – 2024. godine;
 1. Prijedlog Budžeta opštine Teslić za 2024. godinu:

a) Prijedlog Odluke o usvajanju Budžeta opštine Teslić za 2024. godinu;

b) Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta opštine Teslić za 2024. godinu;

4. Prijedlog Programa rada Skupštine opštine Teslić za 2024. godinu;

5. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana „Banja Vrućica 1“, u Tesliću;

6. Davanje saglasnosti na promjenu cijena komunalnih usluga vodosnadbjevanja i odvodnje otpadnih voda;

7. Davanje saglasnosti na Prijedloge programa rada i finansijskog plana za 2024. godinu:

 • JZU Dom zdravlja „Sveti Sava“ Teslić;
 • JU Centar za socijalni rad Teslić;
 • JU Narodna biblioteka „Danilo Kiš“ Teslić;
 • JU Turistička organizacija opštine Teslić;
 • JU Sportski centar „Radolinka“ Teslić;
 • JU „Kulturni centar Teslić“;
 • PKD „Rad“ a.d. Teslić;
 • KP „Komunalac“ a.d. Teslić;

8. Nacrt Programa dodjele podsticajnih sredstava za poljoprivredu u 2024. godini;

9. Prijedlog Rješenja o razrješenju jednog člana u Savjetu za bezbjednost saobraćaja opštine Teslić (iz reda Policijske stanice Teslić)

10. Prijedlog Rješenja o imenovanju jednog člana u Savjetu za bezbjednost saobraćaja opštine Teslić (iz reda Policijske stanice Teslić);

11. Odbornička pitanja;

12. Razno.

PREDSJEDNIK SO

Savo Kasapović

 

MATERIJAL (preuzmi)

 

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti