Broj: 01-013-72/23

Datum: 20.07.2023. godine

 

Na osnovu člana 67. Poslovnika o radu Skupštine opštine Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 4/17), nakon održanog kolegijuma Skupštine opštine,

S A Z I V A M

26. redovnu sjednicu Skupštine opštine Teslić za dan PETAK 28.07.2023. godine u 10:00 časova koja će se održati u skupštinskoj sali (zgrada Zavoda za zapošljavanje) u Tesliću.

 

Za rad na 26. redovnoj sjednici predlažem sljedeći:

 

D n e v n i  r e d

 

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine opštine Teslić;
 2. Prijedlog Etičkog kodeksa izabranih predstavnika/odbornika u Skup-štini opštine Teslić;
 3. Izvještaj o postupcima, mjerama i radnjama koje su preduzimali subjekti zaštite i spašavanja i organi Opštinske uprave prije, u toku i neposredno nakon poplava i štetama prouzrokovanim poplavama;
 4. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta;
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana S-7 i dijela Regulacionog plana Zdravstveno – turističkog centra „Banja Vrućica“, u Banji Vrućici;
 6. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem licitacije na lokalitetu Lug Barići;
 7. Informacija o provođenju zakona o porezu na nepokretnosti na području opštine Teslić za 2022. godinu;
 8. Informacija o aktivnostima  na pripremi i implementaciji  donatorskih projekata  u 2022. godini;
 9. Informacija o radu i postignutim sportskim rezultatima sportskih organizacija na području opštine Teslić za takmičarsku 2022/2023. godinu;
 10. Informacija o stanju nasilja u porodici u 2022. godini;
 11. Saglasnost za povećanje broja djece po grupama u dječjim vrtićima;
 12. Odbornička pitanja;
 13. Razno.

 

PREDSJEDNIK SO

Savo Kasapović

 

MATERIJAL (preuzmi)

 

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti