Broj: 01-013-55/23

Datum: 18.05.2023. godine

 

Na osnovu člana 67. Poslovnika o radu Skupštine opštine Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 4/17), nakon održanog kolegijuma Skupštine opštine,

S A Z I V A M

25. redovnu sjednicu Skupštine opštine Teslić za dan PONEDJELJAK 29.05.2023. godine u 10:00 časova koja će se održati u skupštinskoj sali (zgrada Zavoda za zapošljavanje) u Tesliću.

 

Za rad na 25. redovnoj sjednici predlažem sljedeći:

 

D n e v n i  r e d

 1. Informacija o prilivu u Budžet opštine Teslić po osnovu PDV-a u periodu 01.01.2023. – 30.04.2023. godine;
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Teslić za 2022. godinu;
 3. Informacija o izvršenju Budžeta opštine Teslić, za period januar – mart 2023. godine;
 4. Informacija o naplati neporeskih prihoda za prvi kvartal 2023. godine;
 5. Izvještaj o radu i poslovanju JZU Dom zdravlja „Sveti Sava“ Teslić u 2022. godini;
 6. Izvještaji o finansijskom poslovanju Udruženja građana koji su koristili budžetska sredstva za 2022. godinu;
 7. Izvještaj sportskih klubova o utrošku finansijskih sredstava iz Budžeta opštine Teslić u 2022. godini;
 8. Informacija o demografskoj statistici opštine Teslić za 2022. godinu;
 9. Izvještaj o realizaciji strateških dokumenata u 2022. godini;
 10. Informacija o radu Policijske stanice Teslić;
 11. Informacija o radu Osnovnog suda u Tesliću;
 12. Informacija o stanju zapošljavanja na području opštine Teslić za 2022. godinu;
 13. Informacija o radu Republičke uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove – Područna jedinica Teslić;
 14. Prijedlog Odluke o zamjeni gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Opštine Teslić za gradsko građevinsko zemljište u vlasništvu AD „Graditelj“ Teslić;
 15. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom u ulici Sime Lozanića;
 16. Odbornička pitanja;
 17. Razno.

PREDSJEDNIK SO

Savo Kasapović

 

MATERIJAL (PREUZMI)

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti