Broj: 01-013-109/22

Datum: 25.10.2022. godine

 

Na osnovu člana 67. Poslovnika o radu Skupštine opštine Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 4/17), nakon održanog kolegijuma Skupštine opštine,

S A Z I V A M

  1. redovnu sjednicu Skupštine opštine Teslić za dan SRIJEDA 02.11.2022. godine u 10:00 časova koja će se održati u skupštinskoj sali (zgrada Zavoda za zapošljavanje) u Tesliću.

 

Za rad na 19. redovnoj sjednice predlažem sljedeći:

 

D n e v n i  r e d

 

  1. Prijedlog nacrta rebalansa Budžeta opštine Teslić za 2022. godinu:

a) Nacrt Odluke o usvajanju rebalansa Budžeta opštine Teslić za 2022. godinu;

b) Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Budžeta opštine Teslić za 2022. godinu;

2. Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta plana za praćenje izrade izmjene Revizije i dopune Regulacionog plana „Banja Vrućica 2“, u Tesliću;

3. Informacija o stanju osnovnog i srednjeg obrazovanja sa pregledom uspjeha učenika na kraju školske 2021/22. godine, upisom učenika u I razrede osnovnih i srednjih škola za školsku 2022/23. godinu i prijedlogom mjera za poboljšanje stanja;

4. Davanje saglasnosti na Zahtjev za promjenu cijena komunalnih usluga odvoza komunalnog otpada;

5. Kadrovska pitanja:

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju dva člana Upravnog odbora JU „Kulturni centar Teslić“;

b) Prijedlog Rješenja o razrješenju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora JU „Kulturni centar Teslić“;

v) Prijedlog Rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora JU „Kulturni centar Teslić“;

6. Odbornička pitanja;

7. Razno.

 

PREDSJEDNIK SO

Savo Kasapović

 

MATERIJAL (PREUZMI)

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti