Broj: 01-013-94/22

Datum: 16.9.2022. godine

 

Na osnovu člana 67. Poslovnika o radu Skupštine opštine Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 4/17), nakon održanog kolegijuma Skupštine opštine,

S A Z I V A M

 1. redovnu sjednicu Skupštine opštine Teslić za dan UTORAK 27.09.2022. godine u 10:00 časova koja će se održati u skupštinskoj sali (zgrada Zavoda za zapošljavanje) u Tesliću.

Za rad na 18. redovnoj sjednice predlažem sljedeći:

 

D n e v n i  r e d

 

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Teslić, za period januar – juni 2022. godine;
 2. Informacija o imovini u vlasništvu Opštine Teslić;
 3. Informacija o realizaciji Projekta za izgradnju postrojenja za prečišća-vanje otpadnih voda;
 4. Davanje saglasnosti na Izvještaj o radu JPU Dječiji vrtić „Palčić“ Teslić za radnu 2021/2022. godinu i Godišnji program rada JPU Dječiji vrtić „Palčić“ Teslić za radnu 2022/2023. godinu;
 5. Informacija o realizaciji projekta izgradnje distributivne i sekunda-rne vodovodne mreže Čečavskog kraja;
 6. Informacija o naplati neporeskih prihoda;
 7. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom u ulici Vladike Nikolaja;
 8. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene Revizije i dopune Regulaci-onog plana „Banja Vrućica 2“, u Tesliću;
 9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma sa Holding „Drina – Trans“ a.d. „Teslić-prevoz“ a.d. Teslić;
 10. Odluka o zamjeni gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvo Opštine Teslić za gradsko građevinsko zemljište u vlasništvu fizičkog lica;
 11. Odbornička pitanja;
 12. Razno

PREDSJEDNIK SO

Savo Kasapović

 

MATERIJAL (preuzmi)

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti