Broj: 01-013-181/21

Datum: 17.12.2021. godine

 

Na osnovu člana 67. Poslovnika o radu Skupštine opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), nakon održanog kolegijuma Skupštine opštine,

 

S A Z I V A M

 

 1. redovnu sjednicu Skupštine opštine Teslić za dan UTORAK 28.12.2021. godine u 1000 časova koja će se održati u velikoj sali „Doma Prosvjete“ u Tesliću.

 

Za rad na 11. redovnoj sjednici predlažem sljedeći:

 

 

D n e v n i  r e d

1.Prijedlog Budžeta opštine Teslić za 2022. godinu

a) Prijedlog Odluke o usvajanju Budžeta opštine Teslić za 2022. godinu;

b) Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta opštine Teslić za 2022. godinu;

 

 1. Prijedlog Programa rada Skupštine opštine Teslić za 2022. godinu;

 

 1. Prijedlog Odluke o zamjeni gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Opštine Teslić za gradsko građevinsko zemljište u vlasništu fizičkog lica;

 

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju izrade Urbanističkog plana Teslić;

 

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene dijela Regulacionog plana zone S4-1 i S4-2, u Tesliću;

 

 1. Prijedlog Odluke o komunalnim taksama;

 

 1. Prijedlog Odluke o komunalnom redu;

 

 1. Prijedlog Odluke o načinu, organizaciji i uslovima za vršenje taksi prevoza na području opštine Teslić;

 

 1. Prijedlog Odluke o načinu dodjele i visini naknade za privremeno korišćenje javnih površina na području opštine Teslić;

 

 1. Davanje saglasnosti na Prijedloge programa rada i finansijskog plana za 2022. godinu:
  • JZU Dom zdravlja „Sveti Sava” Teslić,
  • JU Centar za socijalni rad Teslić,
  • JU Turistička organizacija opštine Teslić,
  • JU Sportski centar „Radolinka“ Teslić,
  • JU „Kulturni centar Teslić“,
  • PKD „Rad“ a.d. Teslić,
  • KP „Komunalac“ Teslić;

 

 1. Nacrt Programa dodjele podsticajnih sredstava za poljoprivredu u 2022. godini;

 

 1. Odluka o usvajanju Prijedloga Plana kapitalnih investicija za period 2022-2024. godina;

 

 1. Nacrt Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja;

 

 1. Lokalni Akcioni plan za re/integraciju BH državljana koji se vraćaju po osnovu Sporazuma o readmisiji na područje Opštine Teslić za period 2021. – 2024. godina;

 

 1. Informacija Opštinske izborne komisije o provedenim izborima u Savjetu mjesnih zajednica na području opštine Teslić;

 

 1. Prijedlog Omladinske politike opštine Teslić za period 2021-2025. godina;

 

 1. Prijedlog Odluke o prenosu prava svojine na imovinu kojom upravlja PKD „Rad“ a.d. Teslić;

 

 1. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Teslić;

 

 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Komisije za sprovođenje postupka Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Teslić;

 

 1. Kadrovska pitanja:

 

a) Rješenje CIK-a broj: 06-01-07-1-415/21 od 2.12.2021. godine, kojim se daje saglasnost na razrješenje članova Opštinske izborne komisije Teslić, broj 01-111-229/21 od 25.10.2021. godine;

b) Rješenje CIK-a broj: 06-01-07-1-415/21 od 2.12.2021. godine, kojim se daje saglasnost na Rješenje o imenovanju članova Opštinske izborne komisije Teslić, broj 01-111-230/21 od 25.10.2021. godine;

v) Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Opštinske izborne komisije Teslić;

g) Prijedlog Rješenja o prestanku dužnosti v.d. člana Odbora za žalbe Opštinske uprave Teslić;

d) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Odbora za žalbe Opštinske uprave Teslić.

 

 1. Odbornička pitanja;

 

 1. Razno.

 

 

PREDSJEDNIK SO

Savo Kasapović

MATERIJAL (PREUZMI)

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti