Broj: 01-013-1/21

Datum: 8. 1. 2021. godine

Na osnovu člana 67. Poslovnika o radu Skupštine opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), nakon održanog kolegijuma Skupštine opštine,

 

S A Z I V A M

  1. konstitutivnu sjednicu Skupštine opštine Teslić za dan PETAK 15. 1. 2021. godine u 1000 časova koja će se održati u „kino“ sali Teslić.

Za rad na 1. konstitutivnoj sjednici predlažem sljedeći:

D n e v n i  r e d

 

  1. Razmatranje izvještaja Centralne izborne komisije o ovjeri mandata odbornicima, davanje svečane  izjave odbornika Skupštine opštine Teslić i potpisivanje etičkog kodeksa:

a) Prijedlog Rješenja o verifikaciji mandata odbornika u Skupštini opštine Teslić u mandatnom sazivu 2020-2024. godine,

b) Prijedlog Rješenja o prestanku mandata odbornicima u Skupštini opštine Teslić u mandatnom sazivu 2016-2020. godine,

v) Polaganje i potpisivanje svečane zakletve odbornika i potpisivanje izjave o prihvatanju i obavezi poštovanju etičkog kodeksa odbornika,

2. Razrješenje i izbor Komisije za izbore, imenovanja i mandatna pitanja:

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti članova Komisije za izbore, imenovanja i mandatna pitanja,

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbore, imenovanja i mandatna pitanja,

3. Razrješenje i izbor predsjednika Skupštine opštine:

a) Prijedlog Rješenja o prestanku funkcije predsjednika Skupštine opštine Teslić,

b) Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika Skupštine opštine Teslić,

4. Razrješenje i izbor potpredsjednika Skupštine opštine:

a) Prijedlog Rješenja o prestanku funkcije potpredsjednika Skupštine opštine Teslić,

b) Prijedlog Rješenja o izboru potpredsjednika Skupštine opštine Teslić,

5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti između predsjednika i potpredsjednika SO Teslić,

6. Razrješenje i izbor zamjenika načelnika opštine Teslić:

a) Prijedlog Rješenja o prestanku funkcije zamjenika Načelnika opštine Teslić,

b) Prijedlog Rješenja o izboru zamjenika Načelnika opštine Teslić,

7. Razrješenje i imenovanje  vršioca dužnosti  sekretara Skupštine opštine Teslić:

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti sekretara Skupštine opštine Teslić,

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine Teslić,

8. Razrješenje i imenovanje vršilaca dužnosti načelnika odjeljenja Opštinske uprave Teslić:

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti načelnika Odjeljenja za opštu upravu sa službom za pravnu pomoć,

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za opštu upravu sa službom za pravnu pomoć,

v) Prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove sa komunalnom policijom,

g) Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za inspekcijske poslove sa komunalnom policijom,

d) Prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti načelnika Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu,

đ) Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu,

e) Prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti načelnika Odjeljenja za privredu i poljoprivredu,

ž) Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za privredu i poljoprivredu,

z) Prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti načelnika Odjeljenja za društvene djelatnosti,

i) Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za društvene djelatnosti,

j) Prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje,

k) Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje,

l) Prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti načelnika Odjeljenja za stambeno – komunalne poslove,

lj) Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za stambeno – komunalne poslove,

m) Prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije,

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za primopredaju dužnosti između Načelnika opštine i između službenika na  rukovodećim radnim mjestima,

10. Razrješenje i imenovanja članova stalnih radnih tijela Skupštine opštine Teslić:

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju članova stalnih radnih tijela SO Teslić,

b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za bezbjednost,

v) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za privredu, društvene djelatnosti i razvoj,

g) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za budžet i finansije,

d) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za zaštitu ljudskih prava, ravnopravnost polova i predstavke i pritužbe građana,

đ) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za zaštitu okoline, kulturnog i prirodnog nasljeđa,

e) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za mjesne zajednice i saradnju sa opštinama i gradovima,

ž) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za nagrade i priznanja,

z) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za pitanja mladih i populacionu politiku,

i) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za propise,

j) Prijedlog Rješenja o imenovanju Nadzornog odbora,

11. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Teslić i načelnika odjeljenja Opštinske uprave Teslić,

12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po javnom konkursu za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Teslić,

13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po javnom konkursu za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja Opštinske uprave Teslić,

14. Odbornička pitanja,

15. Razno.

PREDSJEDNIK SO

   Miroljub Letić

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti