Broj: 02-111-58/22

Datum: 20.04.2022. godine

 

Na osnovu člana 79. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 20. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj odnosno opštinskoj upravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17),  Načelnik opštine d o n o s i

 

RJEŠENJE

o imenovanju Konkursne komisije za sprovođenje postupka za prijem službenika u Opštinsku upravu Teslić po Javnom konkursu broj 02-120-14/22

 

  1. U Konkursnu komisiju za sprovođenje postupka za prijem službenika u Opštinsku upravu Teslić imenuju se:

– Milijana Savić, diplomirani pravnik, predsjedavajući, ispred Opštinske uprave,

– Sandra Kuzmanović, diplomirani pravnik, član, ispred Opštinske uprave,

– Radmila Petrović, član, službenik za upravljanje ljudskim resursima, ispred Opštinske uprave,

– Isidora Vukmirović, član, sa liste stručnjaka,

– Dragan Prpoš, član, sa liste stručnjaka.

 

  1. Zadatak Konkursne komisije je da u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave i Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u opštinskoj odnosno gradskoj upravi, sprovede postupak za prijem službenika u Opštinsku upravu Teslić po Javnom konkursu broj 02-120-14/22 od 12.04.2022. godine.
  2. Konkursna komisija je dužna da donese Poslovnik o radu kao i da postupak po ovom konkursu sprovede u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavljivanje kandidata za konkurs.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti