Broj: 02-111-5/19

Datum: 31.01.2019. godine

 

Na osnovu člana 79. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 20. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj odnosno opštinskoj upravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17) i člana 88. Statuta opštine Teslić (,,Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 4/17),  Načelnik opštine donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za prijem službenika u Opštinsku upravu Teslić po

Javnom konkursu broj 02-120-71/18

 

  1. U Konkursnu komisiju za sprovođenje postupka za prijem službenika u Opštinsku upravu Teslić imenuju se:

– Igor Sekulić, predsjedavajući, ispred Opštinske uprave,

– Radmila Petrović, član, ispred Opštinske uprave,

– Nikola Stokić, član, ispred Opštinske uprave,

– Borislav Tešić, član, ispred Opštinske uprave,

– Siniša Kitić, član, sa Liste stručnjaka koju je utvrdila SO-e.

 

  1. Zadatak Konkursne komisije je da u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave i Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u opštinskoj odnosno gradskoj upravi, sprovede postupak za prijem službenika u Opštinsku upravu Teslić po Javnom konkursu broj 02-120-71/18 od 21.12.2018. godine, a koji je objavljen u ID ,,EuroBlic press”, od 27. decembra 2018. godine i u ,,Službenom glasniku Republike Srpske”, broj 2/19, od 15.01.2019. godine.

 

  1. Konkursna komisija je dužna da donese Poslovnik o radu kao i da postupak po ovom konkursu sprovede u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavljivanje kandidata za konkurs.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti