Broj: 02-111-130/18

Datum: 23.11.2018. godine

 

Na osnovu člana 79. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 20. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj odnosno opštinskoj upravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17) i člana 88. Statuta opštine Teslić (,,Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 4/17),  Načelnik opštine donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za prijem službenika u Opštinsku upravu Teslić po

Javnom konkursu broj 02-120-49/18

 

 1. U Konkursnu komisiju za sprovođenje postupka za prijem službenika u Opštinsku upravu Teslić imenuju se:

– Jasmina Hasić, predsjedavajući, ispred Opštinske uprave,

– Radmila Petrović, član, ispred Opštinske uprave,

– Siniša Gavrić, član, ispred Opštinske uprave,

– Spomenka Jelić, član, sa Liste stručnjaka koju je utvrdila SO-e,

– Siniša Kitić, član, sa Liste stručnjaka koju je utvrdila SO-e.

 

 1. Zadatak Konkursne komisije je da u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave i Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u opštinskoj odnosno gradskoj upravi, sprovede postupak za prijem službenika u Opštinsku upravu Teslić po Javnom konkursu broj 02-120-49/18 od 22.10.2018. godine, a koji je objavljen u ID ,,EuroBlic press”, od 24. oktobra 2018. godine i u ,,Službenom glasniku Republike Srpske”, broj 100/18, od 30.10.2018. godine.

 

 1. Konkursna komisija je dužna da donese Poslovnik o radu kao i da postupak po ovom konkursu sprovede u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavljivanje kandidata za konkurs.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević


Broj: 02-111-131/18

Datum: 23.11.2018. godine

 

Na osnovu člana 161. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 44. stav. 1. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj odnosno opštinskoj upravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17) i člana 88. Statuta opštine Teslić (,,Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 4/17),  Načelnik opštine donosi

RJEŠENJE

o imenovanju  Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za prijem namještenika u Opštinsku upravu Teslić po

Javnom konkursu broj 02-120-49/18

 

 1. U Komisiju za sprovođenje Javnog konkursa za prijem namještenika u Opštinsku upravu Teslić ( u daljem tekstu Komisija), imenuju se:

– Jasmina Hasić, predsjedavajući Komisije, službenik ispred Opštinske uprave,

– Radmila Petrović, član, službenik za upravljanje ljudskim resursima Opštinske uprave,

– Siniša Gavrić, član, ispred Opštinske uprave.

 

 1. Zadatak Komisije je da u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave i Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u opštinskoj odnosno gradskoj upravi, sprovede postupak za prijem namještenika u Opštinsku upravu Teslić po Javnom konkursu broj 02-120-49/18 od 22.10.2018. godine, a koji je objavljen u ID ,,EuroBlic press”, od 24.10.2018. godine i u ,,Službenom glasniku Republike Srpske”, broj 100/18, od 30.10.2018. godine.

 

 1. Konkursna komisija je dužna da donese Poslovnik o radu kao i da postupak po ovom konkursu sprovede u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavljivanje kandidata za konkurs.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević


Broj: 02-111-132/18

Datum: 23.11.2018. godine

 

Na osnovu člana 79. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 20. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj odnosno opštinskoj upravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17) i člana 88. Statuta opštine Teslić (,,Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 4/17),  Načelnik opštine donosi

 

RJEŠENJE

o imenovanju Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za prijem službenika u Opštinsku upravu Teslić po

Javnom konkursu broj 02-120-50/18

 

 1. U Konkursnu komisiju za sprovođenje postupka za prijem službenika u Opštinsku upravu Teslić imenuju se:

– Jasmina Hasić, predsjedavajući, ispred Opštinske uprave,

– Radmila Petrović, član, ispred Opštinske uprave,

– Siniša Gavrić, član, ispred Opštinske uprave,

– Spomenka Jelić, član, sa Liste stručnjaka koju je utvrdila SO-e,

– Siniša Kitić, član, sa Liste stručnjaka koju je utvrdila SO-e.

 

 1. Zadatak Konkursne komisije je da u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave i Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u opštinskoj odnosno gradskoj upravi, sprovede postupak za prijem službenika u Opštinsku upravu Teslić po Javnom konkursu broj 02-120-50/18 od 31.10.2018. godine, a koji je objavljen u ID ,,EuroBlic press”, od 02. novembra 2018. godine i u ,,Službenom glasniku Republike Srpske”, broj 102/18, od 06.11.2018. godine.

 

 1. Konkursna komisija je dužna da donese Poslovnik o radu kao i da postupak po ovom konkursu sprovede u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavljivanje kandidata za konkurs.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević


Broj: 02-111-133/18

Datum: 23.11.2018. godine

 

Na osnovu člana 161. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 44. stav. 1. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj odnosno opštinskoj upravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17) i člana 88. Statuta opštine Teslić (,,Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 4/17),  Načelnik opštine donosi

RJEŠENJE

o imenovanju  Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za prijem namještenika u Opštinsku upravu Teslić po

Javnom konkursu broj 02-120-50/18

 

 1. U Komisiju za sprovođenje Javnog konkursa za prijem namještenika u Opštinsku upravu Teslić ( u daljem tekstu Komisija), imenuju se:

– Siniša Gavrić, predsjedavajući Komisije, službenik ispred Opštinske uprave,

– Radmila Petrović, član, službenik za upravljanje ljudskim resursima Opštinske uprave,

– Pijetlović Rodoljub, član, ispred Opštinske uprave.

 

 1. Zadatak Komisije je da u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave i Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u opštinskoj odnosno gradskoj upravi, sprovede postupak za prijem namještenika u Opštinsku upravu Teslić po Javnom konkursu broj 02-120-50/18 od 31.10.2018. godine, a koji je objavljen u ID ,,EuroBlic press”, od 02.11.2018. godine i u ,,Službenom glasniku Republike Srpske”, broj 102/18, od 06.11.2018. godine.

 

 1. Konkursna komisija je dužna da donese Poslovnik o radu kao i da postupak po ovom konkursu sprovede u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavljivanje kandidata za konkurs.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti