PRVOSTEPENA STAMBENA KOMISIJA ZA RJEŠAVANJE
STAMBENIH PITANJA BORAČKIH KATEGORIJA
U OPŠTINI TESLIĆ

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se zainteresovana lica da je na oglasnim tablama Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu opštine Teslić i Boračke organizacije opštine Teslić od 29.07.2019. godine stavljena na uvid prijedlog rang liste po osnovu javnog konkursa za dodjelu beskamatnih kredita za rješavanje stambenih pitanja boračkih kategorija stanovništva opštine Teslić za 2019. godinu. Na prijedlog listi učesnici konkursa imaju pravo prigovora, koje se podnosi Stambenoj komisiji u roku od 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga listi, ako smatraju da nisu pravilno bodovani ili da su nepravilno priznati bodovi drugim kandidatima. Prigovor se podnosi putem šalter sale opštinske uprave Teslić najkasnije do 05.08.2019. godine u 15,00.

Predsjednik Komisije

Simaković Radomir

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti