Pred-tenderska prezentacija Projekta sistema daljinskog grijanja u opštini Teslić po modelu javno-privatnog partnerstva je održana 16.09.2019 u hotelu Kardial, Teslić. Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) provodi projekat “Regionalni program energetske efikasnosti (REEP)”, koji se finansira iz Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF-Western Balkans Investment Framework). EBRD u segmentu tehničke saradnje kroz angažman konzorcija CMS/CETEOR/GMC, implementira projekat u Bosni i Hercegovini.

S obzirom da Opština Teslić nema uspostavljen sistem daljinskog grijanja, strateško opredjeljenje Opštine je rješavanje problema grijanja gradskog područja opštine. Cilj ovog projekta je dati prijedlog sistema daljinskog grijanja na biomasu gradskog područja opštine Teslić koji će uz mjere za poboljšanje energetske efikasnosti objekata obuhvaćenih sistemom daljinskog grijanja, osigurati održivost sistema daljinskog grijanja, smanjenje gubitaka i toplotni komfor.

U okviru događaja je konsultantski tim, angažiran na pružanju tehničke podrške Opštini Teslić, potencijalnim privatnim partnerima predstavio koncept predmetnog projekta, najvažnije uslove iz nacrta ugovora javno-privatnog partnerstva kao što su obaveze i prava stranaka, parametri i rizici, kao i strategiju ugovaranja, te rokove za nadmetanje i provedbu projekta. Također, projekat je bio prezentovan sa tehničkog, ekonomskog, ekološkog i ostalih ključnih aspekata, uključujući strateški plan provedbe kroz sve faze javno-privatnog partnerstva (JPP). Cilj ove prezentacije je bio upoznati sve zainteresovane strane tj. potencijalne privatne partnere sa projektom, uslovima i prijedlozima, prije pripreme tenderske dokumentacije, a prema modelu JPP.

 

CETEOR_Teslic DG-Nacrt-BHS (preuzmi)

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti