P O Z I V
Pred-tenderska prezentacija Projekta sistema daljinskog grijanja u opštini Teslić
po modelu javno-privatnog partnerstva

Teslić, 16.09.2019, 10:00-14:00, Hotel „Kardial“

Poštovani,

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na prezentaciju projekta sistema daljinskog grijanja u opštini Teslić,
upriličenu prije pokretanja aktivnosti na pripremi tenderske dokumentacije.

Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) provodi projekt “Regionalni program energijske
efikasnosti (REEP)”, koji se finansira iz Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF-Western Balkans
Investment Framework). EBRD u segmentu tehničke saradnje kroz angažman konzorcija
CMS/ CETEOR/GMC, implementira projekt u Bosni i Hercegovini.

Konsultantski tim angažiran na pružanju tehničke podrške Opštini Teslić, će potencijalnim privatnim
partnerima prezentirati koncept predmetnog projekta, najvažnije uslove iz nacrta ugovora javnoprivatnog
partnerstva kao što su obaveze i prava stranaka, parametri i rizici, kao i strategiju
ugovaranja, te rokove za nadmetanje i provedbu projekta.

Projekt uključuje projektiranje, izgradnju, finansiranje, upravljanje održavanje i vraćanje u smislu
izrade kompletne projektne dokumentacije, dobijanja svih potrebnih dozvola, izgradnje postrojenja i
sistema daljinskog grijanja, te njihovo puštanje u rad i pružanje ugovorenih usluga u periodu trajanja
Ugovora. U tom smislu, u okviru događaja projekt će biti prezentiran sa tehničkog, ekonomskog,
okolinskog i ostalih ključnih aspekata, uključujući strateški plan provedbe kroz sve faze javnoprivatnog
partnerstva (JPP).

Cilj ove prezentacije je upoznati sve zaintresirane strane tj. potencijalne privatne partnere sa
projektom, uslovima i prijedlozima, prije pripreme tenderske dokumentacije, a prema modelu JPP.

Prezentacija će biti održana u Tesliću, 16.09.2019., 10:00-14:00, u hotelu Kardial, prema agendi koja
će biti dostavljena u 2. Pozivu. Informacije o događaju, dostupne su na www.ceteor.ba i
www.opstinateslic.com. Kontakt osoba: Leonida Hadžimuratović, voditelj projekta email:
[email protected] ; tel.: +387 33 563 589.

Iskreno se nadamo Vašem prisustvu, te ukoliko ste zainteresirani prisustvovati ovoj prezentciji,
molimo da Vaše učešće potvrdite putem e-mail: [email protected] , ili na tel.: 033/563 582 ili
fax: 033/205 725, najkasnije do 12.09.2019.

S poštovanjem,

Ispred Konsultanta
Leonida Hadzimuratović
Voditelj projekta

 

Teslic DG_Pozivno pismo i letak

Teslic DG_info

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti