Broj: 08-054-39/20

Datum: 16.07.2020. godine.

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

Poštovani,

 

U ime Opštine Teslić pozivamo Vas da dostavite ponudu u postupku dodjele ugovora za usluge medijskog praćenja rada organa Opštine Teslić. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama  (“Službeni glasnik BiH» br. 104/14).

Poziv za dostavljanje ponuda je objavljen dana 16.07.2020. godine na veb stranici Opštine Teslić.

 

 1. OPŠTI PODACI

1.1.   Podaci o Ugovornom organu

Ugovorni organ: OPŠTINA TESLIĆ
Adresa: KARAĐORĐEVA 18, 74 270 TESLIĆ
IDB: 4401285900009
Telefon: 053/411-500
Faks: 053/411-541
Web adresa: https://opstinateslic.com/

 

1.2.   Podaci o licima zaduženim da vode komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima:

Kontakt osobe: Nedeljko Marković
Telefon: 053/411-524
Faks: 053/411-541
e-mail: [email protected]

 

 

 1. OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

 

Predmet javne nabavke su televizijske usluge (oznaka iz JRJN: 92220000-9) u svrhu medijskog praćenja  ugovornog organa na području opštine Teslić.

 

Usluga će se pružati kontinuirano, tokom 12 mjeseci, na način da se prati rad organa opštinske Uprave, Kabineta načelnika i Skupštine opštine, i to:

 • Snimanje i emitovanje izvještaja sa sjednica Skupštine opštine
 • Emitovanje svih obavještenja i oglasa Načelnika opštine, predsjednika Skupštine i opštinske Uprave
 • Praćenje svih događaja u organizaciji načelnika opštine i predsjednika skupštine
 • Obezbjeđivanje termina za učešće u emisijama predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti i predstavnika javnih preduzeća i ustanova
 • Emitovanje oglasa i obavještenja (sa i bez tonske podloge) od strane načelnika opštine, predsjednika skupštine i opštinske Uprave

U svrhu praćenja svih događaja u organizaciji načelnika opštine i predsjednika skupštine (uključujući i konferencije za štampu) potrebno je da se popraćeni događaji obavezno emituju u svim dnevnim informativnim emisijama.

 

Izabrani ponuđač mora ispunjavati sledeće uslove:

 • Da kroz uređivačku politiku i programske sadržaje, promoviše nacionalnu i vjersku toleraciju, demokratska načela, profesionalnu etiku i političu neopredeljenost
 • Da angažovanjem tehničkih i kadrovskih potencijala, obezbijedi blagovremeno informisanje građana opštine Teslić o svim značajnim političkim, privrednim, kulturnim, sportskim i društvenim događanjima u njihovoj lokalnoj zajednici
 • Da kvalitetnim televizijskim signalom pokrije veći dio teritorije opštine Teslić i omogući da njihovom program prati najmanje 50% stanovništva opštine
 • Da, svakodnevno, a najmanje 20 puta mjesečno u centralnoj dnevnoj informativno-političkoj emisiji, objavi po jedan prilog iz opštine Teslić, u trajanju od 90 sekundi
 • Da, u sedmičnim informativnim emisijama retrospektivnog karaktera obezbijedi najmanje petominutni izvještajno-analitički prikaz najznačajnijih događaja u opštini Teslić tokom predhodne sedmice
 • Da, u specijalnim kontakt emisijama, omogući najmanje četiri puta u toku godine, jednočasovno gostovanje istaknutih ličnosti iz zakonodavne i izvršne vlasti, političkog, privrednog, kulturnog i sportskog života opštine Teslić
 • Da, u servisnom programu objavljuje službena saopštenja, oglase i naredbe putem kojih lokalna vlast komunicira sa građanima.

 

Prethodno opisani poslovi se moraju realizovati kvalitetno i pravovremeno, a u slučaju neispunjavanja bilo kojih uslova, odabranom ponuđaču će se umanjiti iznosi faktura i to na sledeći način:

Izvršenje predmetnog ugovora će biti kontrolisano od strane službenika kojeg odredi Načelnik opštine.

Ukoliko se televizijski prilozi vezani za opštinu Teslić, a za koje je došao poziv od strane opštinske Uprave, ne urade u skladu sa ugovorom, za svaki neurađeni prilog Naručilac će odbiti 2% mjesečnog iznosa fakture.

Ukoliko se u sedmičnim informativnim emisijama retrospektivnog karaktera  ne obezbijedi najmanje petominutni informativno-analitički prikaz najznačajnijih događaja u Tesliću, ugovorni organ će odbiti maksimalno 10% iznosa od ispostavljene mjesečne fakture.

Ukoliko se u toku ugovornog perioda ne omogući jednočasovno gostovanje istaknutih ličnosti  iz zakonodavne i izvršne vlasti, Naručilac će odbiti  5% iznosa poslednje fakture, pomnožen sa brojem gostovanja koja se ne ostvare.

Za svako neobjavljivanje službenog saopštenja, oglasa i naredbe koje je dato od strane Naručioca, Naručilac će odbiti 2% iznosa mjesečne fakture.

Službenik za informisanje će blagovremeno da obavijesti televizijsku ekipu odabranog ponuđača, najkasnije u roku od 8 sata prije njihovog izlaska na teren. Takođe, gostovanja u emisijama i objavljivanje saopštenja će se uputiti odabranom ponuđaču najkasnije 24 časa prije emitovanja.

Ukoliko se više od tri puta ne ispoštuju nalozi i zahtjevi Ugovornog organa, a koji će biti definisani i Ugovorom, ugovor sa ponuđačem će se jednostrano raskinuti bez posljedica po Ugovorni organ.

Obrazac za cijenu ponude se nalazi u ANEKSU 2 ove tenderske dokumentacije , a cijenu je potrebno izraziti paušalno za jedan mjesec i ukupno za svih 12 mjeseci.

 

Plaćanje će se vršiti nakon izvršene usluge, a na osnovu ispostavljene mjesečne fakture, u roku od 30 dana. Ukupan iznos ponuđene vrijednosti ponude će se fakturisati u 12 jednakih mjesečnih faktura.

 

 1. PERIOD NA KOJI SE ZAKLJUČUJE UGOVOR

 

Ugovor će se zaključiti na period od jedne godine. Usluge će se pružati sukcesivno u ugovorenom periodu.

 

 1. KRITERIJ ZA IZBOR PONUDE

 

Izbor najpovoljnijeg ponuđača će se vršiti na osnovu kriterija najniže cijene.

 

 1. USLOVI KOJE PONUĐAČI MORAJU ISPUNITI (KVALIFIKACIJA)

 

5.1 Da bi učestvovali u postupku javne nabavke ponuđači moraju ispuniti sledeće

uslove:

 

 1. a) Da su registrovani za obavljanje predmetne djelatnosti u skladu sa članom 46. Zakona;

 

5.2 U svrhu ispunjavanja uslova iz tačke 5.1, ponuđači trebaju da dostave sledeće dokaze:

 1. a) Rješenje o upisu u sudski registar za pravna lica ili rješenje o dozvoli obavljanja djelatnosti za preduzetnike;

 

Takođe, u skladu sa članom 52. Zakona, potrebno je popuniti i ovjeriti izjavu kod nadležnog organa a koja se nalazi u ANEKSU 3 tenderske dokumentacije.

 

 1. PERIOD VAŽENJA PONUDE

 

Ponuda mora važiti najmanje 60 dana, računajući od isteka roka za dostavljanje ponude.

 

 1. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE

 

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj koverti, na kojoj mora biti navedeno:

 • Naziv i adresa Ugovornog organa
 • Naziv i adresa ponuđača
 • Broj nabavke: 08-054-39/20
 • Naziv predmeta nabavke
 • Naznaka «NE OTVARAJ»

 

 1. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE

 

Ponude se dostavljaju na adresu: OPŠTINA TESLIĆ, KARAĐORĐEVA 18, 74 270 TESLIĆ, najkasnije do 31.07.2020. godine do 12:00 časova.

Otvaranje ponuda je predviđebo za 31.07.2020. godine u 12:15 časova u Maloj sali Opštine Teslić.

 

Ponude koje budu dostavljene na protokol ugovornog organa nakon isteka ovog roka, neće se uzeti u razmatranje.

 

 1. PREGOVORI

Ugovorni organ nije predvidio pregovaranje.

 

 1. GARANCIJE

Ugovorni organ ne zahtjeva garancije za ponudu, niti za dobro izvršenje ugovora.

 

 1. PRAVNA ZAŠTITA

Postupak pravne zaštite provodiće se u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH.

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti