u saradnji sa Opštinom Teslić

 

Poziv predstavnicima organizacija civilnog društva za učešće u javnoj raspravi

Pozivaju se sve organizacije civilnog društva sa područja opštine Teslić (udruženja i fondacije) da prisustvuju javnoj raspravi odabira prioritetnih oblasti javnog poziva na području opštine za 2019. godinu, a u sklopu Regionalnog programa jačanja lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Javna rasprava će se održati u maloj sali Opštine, u petak, 31.05.2019. godine sa početkom u 12,00 sati.

Predloženi Dnevni red:

 1. Prezentacija dinamike Javnog poziva za podršku projektima OCD u okviru ReLOaD-a
 2. Diskusija prijedloga prioritetnih oblasti predstojećeg Javnog poziva za Opštinu Teslić u ReLOaD projektu za 2019. godinu
 3. Tekuća pitanja

 

PRIORITETNE OBLASTI

Predložene prioritetne oblasti su u skladu sa razvojnim ciljevima Opštine Teslić:

 1. Zaštita životne sredine
  • Podrška aktivnostima koje doprinose smanjenju zagađenja životne sredine
 1. Socijalna inkluzija
  • Pobolјšanje položaja marginalizovanih kategorija stanovništva
  • Promocija i podrška za preduzetništvo marginalizovanih grupa
 2. Mladi
  • Unapređenje volonterizma mlade populacije.
 3. Kultura i sport
  • Stvaranje ambijenta za razvoj sporta i rekreativnih aktivnosti;
  • Unapređenje sadržaja i raznovrsnosti kulturnih dešavanja.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti