Broj:02-014-1-179/23

Teslić, 02.06.2023. godine

 

PLAN PREVENTIVNOG DJELOVANJA

ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA BUJIČNIH POPLAVA

 

U cilju provođenja mjera aktivne odbrane od poplava u vrijeme neposredne opasnosti od pojave bujičnih potočnih poplava, za vrijeme trajanja istih i otklanjanja posljedica na području opštine Teslić imenovana su sljedeća lica:

  1. Milan Miličević, načelnik opštine Teslić,
  2. Milovan Stanković, zamjenik načelnika,
  3. TVSJ Teslić i odgovorno lice Savo Bubić,
  4. PKD „Rad“ Teslić i odgovorno lice Luka Jotanović,
  5. KP „Komunalac“ Teslić i odgovorno lice Dobrila Drinić – Malić,
  6. Odsjek za civilnu zaštitu –Dule Borić
  7. Odjeljenje za isnpekcisjke poslove sa komunalnom policijom- Rade Lazić
  8. Policijska stanica Teslić, Miroslav Stanković, komandir policije
  9. ŠG „Borja“ , odgovorno lice Nenad Dušanić
  10. Predsjednici Savjeta Mjesnih zajednica na području opštine Teslić.

 

Obaveza  rukovodioca odbrane od poplava, kao i pravnih i fizičkih lica angažovanih za provođenje mjera aktivne odbrane od buijičnih poplava sadržane su u Planu odbrane od poplava u Republici Srpskoj u 2023. godini i Zakonu o civilnoj zaštiti, te se isti primjenjuje analogno na naprijed imenovana lica.

 

-Zadužuju se Savjeti mjesnih zajednica,  ustanove i preduzeća koja su locirana u zonama koja mogu biti plavljena, da u periodima obilnih padavina, kontinuirano vrše vizuelna opažanja stanja vodotoka u smislu postojanja fizičkih prepreka u istim, koje bi mogle uzrokovati, stvaranje vještačkih brana i akumulacija. Podatke o stanju i pojavama koje bi mogle imati negativan uticaj po ljude i materijalna dobra, blagovremeno dostavljati  Profesionalno vatrogasno- spasilačkoj službi na području opštine Teslić na broj telefona 053/410-870.

 

-Odjeljenje za inspekcijske poslove sa komunalnom policijom preduzimat će mjere i sankcije u skladu sa zakonskim propisima na otklanjanju radnji preduzetih od fizičkih i pravnih lica, a koja mogu štetno doprinijeti nastanku prirodne nesreće bujičnih poplava.

 

-Odjske za civilnu zaštitu treba identificirati zone u kojima postoji vjerovatnost od nastanka bujičnih poplava, koje će preduzimati neophodne mjere kako bi se spriječilo štetno djelovanje bujičnih poplava.

-Odsjek za civilnu zaštitu redovno će pratiti vodostaj rijeka i stanja u naseljenim mjestima koja su ranije bila izložena štetnom djelčovanju prirodne nesreće  – bujičnim poplavama, kao i utvrđivanje i postojanje rizika od izlijevanja potoka prilikom povećanja vodostaja, naročito u blizini naseljenih mjesta i u zoni važnijih infrastrukturnih objekata.

-Odsjek za civilnu zaštitu posebno pratiti kritične lokacije za koje se nisu dosad preduzele mjere sanacije.

 

-U slučaju nastanka prirodne nesreće PVSJ Teslić, Odsjek za civilnu zaštitu, kao i sve navedena odjeljenja, službe,  uprave i ustanove preduzima će neophodne mjere prvenstveno na zaštiti ljudi, potom materijalnih dobara i mjere kojima bi se štetne posljedice spriječile, odnosno smanjilo njihovo djelovanje, kao i sve druge mjere iz svoje nadležnosti.

 

Plan mjere provoditi, po potrebi u saradnji sa Republičkom upravom za civilnom zaštitom, upravama, javnim preduzećima i ostalim subjektima, i isti će se objaviti na sajtu opštine Teslić.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti