Broj: 02-022-136/21

Teslić, 01.11.2021. godine

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19 i 61/21) i članova 67. i 88 Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), načelnik opštine donio je

 

O D L U K U

o poništenju Internog konkursa broj 02-120-11/21 od 04.10.2021. godine

 

Član 1.

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mjesta u Opštinsku upravu Teslić broj 02-120-11/21 od 04.10.2021. godine, objavljen na internet stranici Opštine Teslić i oglasnoj tabli Opštine Teslić dana 04.10.2021. godine poništava se u cjelosti.

 

Član 2.

Ova odluka objaviće se na internet stranici opštine Teslić i oglasnoj tabli opštine Teslić.

 

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti