Broj: 02-014-4/24

Datum: 26.03.2024. godine

 

Na osnovu člana 59. i 82. Zakona o loklanoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19 i 61/21), člana 67. i 88. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), člana 2. Odluke o usvajanju Budžeta opštine Teslić za 2024. godinu („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 10/23) i tačke XII/3 Odluke o načinu odabira projekata organizacija civilnog društva /nevladinih/ neprofitnih organizacija po LOD metodologiji („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/21), a na prijedlog Komisije za ocjenjivanje i odabir projekata organizacija civilnog društva imenovane Rješenjem broj: 02-111-19/24 od 21.02.2024. godine, Načelnik opštine Teslić donosi

 

O D L U K U

o raspodjeli sredstava za sufinansiranje projekata (programa)

organizacija civilnog društva iz budžeta

Opštine Teslić u 2024. godini

 

I

 

Ovom odlukom raspoređuju se sredstva budžeta Opštine Teslić za 2024. godinu u iznosu od 130.000,00 KM (SLOVIMA: stotinutridesethiljada konvertibilnih maraka), definisana ekonomskim kodom 415200 – Finansiranje udruženja i organizacija, budžetskog korisnika Odjeljenje za opštu upravu sa službom za pravnu pomoć – šifra 0103130.

 

II

 

1) Shodno rezultatima Javnog poziva za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva iz budžeta Opštine Teslić za 2024. godinu, broj: 02-014-4/24 od 1. februara 2024. godine, sredstva iz tačke I ove odluke raspoređuju se kao grant sredstva na način kako slijedi

 

Red.

broj

Naziv organizacije civilnog društva

(korisnik granta)

Odobrena grant sredstva  (KM)
1. Agencija za unapređenje, razvoj, obrazovanje, ravnopravnost i aktivizam građana „Aurora“ Teslić 2.000,00
2. Amatersko dramsko pozorište „Branislav Nušić“ Teslić 4.800,00
3. Dobrovoljno vatrogasno društvo Očauš 1.000,00
4. Dobrovoljno vatrogasno društvo Pribinić 600,00
5. Kolo srpskih sestara „Srpkinje“ Teslić 2.000,00
6. Kulturno-umjetničko društvo „Bijele rade“ Teslić 2.500,00
7. Kulturno-umjetničko društvo „Vez“ Teslić 4.000,00
8. Kulturno-umjetničko društvo „Dušan Stanković“ Čečava 3.500,00
9. Kulturno-umjetničko društvo „Naši običaji“ Teslić 1.000,00
10. Novo udruženje „Penzioner“ Teslić 1.500,00
11. Omladinska zadruga „Junior“ Teslić 1.500,00
12. Omladinski klub Teslić 4.500,00
13. Opštinska organizacija „SUBNOR“ Teslić 1.000,00
14. Opštinska organizacija slijepih i slabovidih Teslić 4.000,00
15. Organizacija starješina VRS – OO Teslić 1.000,00
16. Organizacija starješina i boraca veterana Odbrambeno-otadžbinskog rata „Ostav“ Teslić 4.000,00
17. Planinarski klub „Očauš“ Teslić 2.000,00
18. Planinarsko društvo „Adrenalin“ Teslić 2.300,00
19. Poljoprivredna zadruga „Šumski plod“ Kamenica 2.000,00
20. Svetosavska omladinska zajednica parohije Teslićke 2.000,00
21. Srpsko sokolsko društvo „Sveti Petar Cetinjski“ Teslić 4.000,00
22. Turističko društvo „Banja Vrućica“ Teslić 3.000,00
23. Udruženje gluvih i nagluvih opštine Teslić 3.900,00
24. Udruženje građana „Wheels“ Teslić 3.000,00
25. Udruženje građana „Eko-oaza Podgredine“ Ukrinica 1.400,00
26. Udruženje građana „Naš dom Bardaci“ Teslić 1.000,00
27. Udruženje građana za romska pitanja „Romsko srce“ Đulić 1.000,00
28. Udruženje dijabetičara „Dijabetes“ Teslić 3.800,00
29. Udruženje distrofičara Teslić 4.300,00
30. Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi „Vladimir Vuković“ Teslić 4.000,00
31. Udruženje žena „Teslićke zlatne ruke“ Teslić 1.000,00
32. Udruženje za pomoć djeci sa posebnim potrebama „Dobro srce“ Teslić 7.000,00
33. Udruženje paraplegičara,oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida Teslić 3.000,00
34. Udruženje penzionera opštine Teslić 1.500,00
35. Udruženje poljoprivrednih proizvođača „Poljotes“ Teslić 4.000,00
36. Udruženje Hrvata „Kondžilo“ Teslić 1.000,00
37. Udruženje Hrvata „Naša ognjišta“ Teslić 2.000,00
38. Humanitarna organizacija „Srbi za Srbe“ Prijedor 4.000,00
39. Centar za sport i rekreaciju Teslić 1.900,00
40. Džip klub „Škrebin kamen“ Teslić 1.000,00
41. Škola sporta „Garfild“ Teslić 2.800,00
42. Neraspoređena sredstva 24.200,00

 

2) Neraspoređena sredstva iz prethodne podtačke Načelnik opštine će rasporediti u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku, a na osnovu ukazanih potreba koje proisteknu iz rada i poslovanja organizacija civilnog društva.

III

 

Isplata grant sredstava iz tačke II ove odluke vršiće se preko žiro-računa korisnika sukcesivno u ratama, u skladu sa raspoloživim mogućnostima budžeta.

 

IV

 

Načelnik opštine će shodno tački XIII Odluke o načinu odabira projekata organizacija civilnog društva /nevladinih/ neprofitnih organizacija po LOD metodologiji („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/21) zaključiti pojedinačne ugovore sa organizacijama civilnog društva iz tačke II ove odluke, kojima će se bliže regulisati međusobna prava i obaveze davaoca i korisnika granta.

 

V

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Odjeljenje za društvene djelatnosti i Odjeljenje za finansije.

VI

 

Ova odluka biće objavljena u Službenom glasniku opštine Teslić, na internet stranici Opštine Teslić i oglasnoj tabli Opštinske uprave Teslić.

 

VII

 

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku opštine Teslić“.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti