Broj: 02-014-245/21

Datum: 15.06.2021. godine

 

Na osnovu člana 59. i 82. Zakona o loklanoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16 i 36/19), člana 67. i 88. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17) i tačke XII Odluke o načinu odabira projekata organizacija civilnog društva /nevladinih/ neprofitnih organizacija po LOD metodologiji („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/21), a na prijedlog Komisije za ocjenjivanje i odabir projekata organizacija civilnog društva formirane Rješenjem broj: 02-111-135/21 od 25.05.2021. godine, Načelnik opštine Teslić donosi

 

O D L U K U

o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata (programa)

organizacija civilnog društva iz budžeta

Opštine Teslić u 2021. godini

 

I

            Ovom odlukom raspoređuju se sredstva budžeta Opštine Teslić za 2021. godinu u iznosu od 130.000,00 KM (SLOVIMA: stotinutridesethiljada konvertibilnih maraka), definisana ekonomskim kodom 415200 – Finansiranje udruženja i organizacija, budžetskog korisnika Odjeljenje za opštu upravu sa službom za pravnu pomoć – šifra 0103130.

 

II

            Shodno rezultatima Javnog poziva za finansiranje projekata organizacija civilnog društva iz budžeta Opštine Teslić za 2021. godinu, broj 02-014-245/21 od 06.05.2021. godine, sredstva iz tačke I ove odluke raspoređuju se kao grant sredstva na način kako slijedi

 

Red.

broj

Naziv organizacije civilnog društva Odobrena grant sredstva u KM
1. Humanitarna organizacija „Srbi za Srbe“ Teslić 5.000,00
2. Udruženje penzionera opštine Teslić 5.000,00
3. Udruženje za pomoć djeci sa posebnim potrebama „Dobro srce“ Teslić 5.000,00
4. Srpsko sokolsko društvo „Sveti Petar Cetinjski“ Teslić 5.000,00
5. Organizacija starješina i boraca veterana Odbrambeno-otadžbinskog rata „Ostav“ Teslić 5.000,00
6. Opštinska organizacija slijepih i slabovidih Teslić 5.000,00
7. Agencija za unapređenje, razvoj, obrazovanje, ravnopravnost i aktivizam građana „Aurora“ Teslić 5.000,00
8. Udruženje distrofičara Teslić 4.999,96
9. Udruženje dijabetičara „Dijabetes“ Teslić 4.904,50
10. Amatersko dramsko pozorište „Branislav Nušić“ Teslić 4.800,00
11. Udruženje gluvih i nagluvih opštine Teslić 4.500,00
12. Udruženje poljoprivrednih proizvođača „Poljotes“ Teslić 4.000,00
13. Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Teslić 4.000,00
14. Omladinska zadruga „Junior“ Teslić 4.000,00
15. Kulturno-umjetničko društvo „Vez“ Teslić 4.000,00
16. Udruženje građana „Nešto više“ Teslić 3.960,00
17. Turističko društvo „Banja Vrućica“ Teslić 3.900,00
18. Planinarsko društvo „Adrenalin“ Teslić 3.680,00
19. Udruga povratnika, raseljenih i izbjeglih Hrvata općine Teslić „Naša ognjišta“ Teslić 3.000,00
20. Poljoprivredna zadruga „Šumski plod“ Kamenica 3.000,00
21. Novo udruženje „Penzioner“ Teslić 2.950,00
22. Omladinski klub Teslić 2.500,00
23. Škola sporta „Garfild“ Teslić 2.000,00
24. Sportsko ribolovno društvo „Usora“ Teslić 2.000,00
25. Svetosavska omladinska zajednica parohije Teslićke 2.000,00
26. Kulturno-umjetničko društvo „Nedeljko Spasojević“ Očauš 2.000,00
27. Kulturno-umjetničko društvo „Naši običaji“ Teslić 2.000,00
28. Kolo srpskih sestara „Srpkinje“ Teslić 2.000,00
29. Eko-oaza „Podgredine“ Ukrinica 2.000,00
30. Udruženje građana „Planina“ Teslić 1.500,00
31. Dobrovoljno vatrogasno društvo Pribinić 1.500,00
32. Udruženje Roma „Đelem-đelem“ Teslić 1.000,00
33. Opštinska organizacija „SUBNOR“ Teslić 500,00
34. Ekološko društvo „Kiseljak“ Gradina-Ukrinica 500,00
Ukupno raspoređena sredstva u KM 112.194,46
Neraspoređena sredstva u KM 17.805,54

 

III

            Isplata grant sredstava iz tačke II ove odluke vršiće se preko žiro-računa korisnika sukcesivno u ratama, u skladu sa raspoloživim mogućnostima budžeta.

Načelnik opštine će, u slučaju ukazane potrebe, neraspoređena sredstva rasporediti organizacijama civilnog društva po sopstvenoj procjeni.

 

IV

            Načelnik opštine će, shodno Odluci o načinu odabira projekata organizacija civilnog društva /nevladinih/ neprofitnih organizacija po LOD metodologiji („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/21), zaključiti posebne ugovore sa organizacijama civilnog društva iz tačke II ove odluke, kojima će se bliže regulisati međusobna prava i obaveze Opštine i korisnika granta.

 

 

V

            Za realizaciju ove odluke zadužuju se Odjeljenje za društvene djelatnosti i Odjeljenje za finansije.

 

VI

            Ova odluka biće objavljena u Službenom glasniku opštine Teslić, web-stranici Opštine Teslić i oglasnoj tabli Opštinske uprave Teslić.

 

VII

            Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku opštine Teslić“.

 

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti