Broj: 02-022- 86/18

Datum: 10.12.2018. godine

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 97/16), člana 67. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), Odluke o određivanju radnog vremena u ugostiteljskim objektima na području opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 10/13), Odluke o izmjeni Odluke o određivanju radnog vremena u ugostiteljskim objektima na području opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 1/18),  Načelnik opštine d o n o s i

 

O D L U K U

o produženju radnog vremena u ugostiteljskim objektima na području opštine Teslić za vrijeme zimske turističke sezone

 

I

Produžava se radno vrijeme ugostiteljskim objektima, osim ugostiteljskim objektima koji se nalaze u poslovno-stambenom objektu kolektivnog stanovanja (stambene zgrade),  na području opštine Teslić za 2 (dva) sata u odnosu na propisano  radno vrijeme.

II

Produženo radno vrijeme iz tačke 1. ove odluke odnosi se samo na dane praznika i dane produženog vikenda (petak, subota i nedjelja) za vrijeme trajanja zimske turističke sezone, odnosno u periodu od 20.12.2018. godine do 20.01.2019. godine.

III

Ugostitelji su dužni pridržavati se Zakona o javnom redu i miru („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 11/15) kao i propisanog nivoa buke u ugostiteljskim objektima.

IV

Kontrolu nad primjenom ove odluke u pogledu pridržavanja odredbi Zakona o javnom redu i miru („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 11/15) i u pogledu nivoa buke vrši Policija i Komunalna policija.

V

Ukoliko se ugostitelji ne budu pridržavali Zakona o javnom redu i miru („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 11/15) i propisanog nivoa buke u ugostiteljskim objektima, kao i radnog vremena odobrenog ovom odlukom, a na osnovu prijava Policije i Komunalne policije, ova odluka će biti poništena.

VI

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku opštine Teslić“.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti