Na osnovu člana  36. i 87. Statuta opštine Teslić ( „Službeni glasnik Opštine Teslić“ , broj: 4/17), Skupština opštine Teslić na 5. redovnoj sjednici održanoj dana 4.5.2021. godine, donijela je:

 

O D L U K U

o  djelimičnom  poništenju  Javnog konkursa broj: 01-111-78/21 od

     12.03.2021. godine  za izbor i imenovanje direktora  i članova upravnog odbora JU Sportski centar „ Radolinka“ Teslić, i  direktora i članova upravnog odbora  JZU Dom zdravlja „ Sveti Sava“ Teslić

 

I

Djelimično se poništava Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Sportski centar „Radolinka“ Teslić i JZU Dom zdravlja „Sveti Sava“ Teslić, članova Upravnog odbora JU Sportski centar „ Radolinka“ i JZU Dom zdravlja                  „ Sveti Sava“  Teslić broj: 01-111-78/21 od 12.03. 2021. godine (objavljen u dnevnom listu „EuroBlic“ i Službenom glasniku RS, internet stranici Opštinske uprave Teslić, kao i oglasnoj tabli  Opštinske uprave Teslić, u dijelu koji se odnosi na tačku 6. podtačka 5. (potrebna dokumentacija). Ostali dio konkursa ostaje na snazi.

II

Javni konkurs  za navedene pozicije  djelimično se poništava iz razloga, što je u tački 6. podtačka 5.(potrebna dokumentacija) došlo do tehničke greške, gdje je navedeno da je potrebno dostaviti/priložiti uz prijavu na Javni konkurs uvjerenje o položenom stručnom ispitu  za rad u organima uprave ili rješenje  o oslobađanju od obaveze  polaganja stručnog ispita za rad u organu uprave, a koje nije uslov konkursa.

III

Odluka o poništavanju dijela javnog konkursa objavit će se  u Službenom glasniku opštine Teslić, Službenom glasniku Republike Srpske, dnevnom listu  „EuroBlic“, internet stranici Opštinske uprave Teslić, kao i oglasnoj tabli Opštinske uprave Teslić.

IV

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: 01-022-74/21                                                                                       PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Datum: 4.5. 2021.godine                                                                                            Savo Kasapović

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti