Na osnovu člana 26. stav 1. i čl. 14. stav 3. Uredbe o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 43/07, 73/08 i 18/11), Prvostepena stambena komisija Odjeljenja za boračko–invalidsku zaštitu opštine Teslić  r a s p i s u j e

 

K  O  N  K  U  R  S

za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske  dodjelom na ime trajnog stambenog zbrinjavanja  stambene jedinice na lokaciji Rudo Polje

 

Pravo na stambeno zbrinjavanje imaju lica – samci (u skladu sa članom 13. Uredbe) sa statusom člana porodice poginulog borca ili ratnog vojnog invalida od prve do četvrte  kategorije kojima je taj status utvrđen rješenjem Odjeljenja za boračko–invalidsku zaštitu opštinske uprave Teslić, u skladu sa Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 134/11, 9/12, 40/12), koji nemaju riješeno stambeno pitanje.

 

Konkurs se raspisuje za sledeću stambenu jedinicu:

– Garsonjera površine 28.34m² u prizemlju zgrade, ulaz 2, stan broj 4,  sastoji se od  sobe (kuhinje) i kupatila i 2 ostale prostorije (hodnik i terase), označene kao k.č 565/73    k.o. Vrućica 1, (SP Vrućica).

 

Podnosilac zahtjeva dužan je da uredno popuni prijavu na konkurs i dostavi sve potrebne dokaze i to:

– status člana porodice poginulog borca dokazuje se konačnim rješenjem nadležnog organa, donesenim u skladu sa važećim zakonom,

– status ratnog vojnog invalida i pripadajuća prava dokazuju se konačnim rješenjem nadležnog organa, donesenim u skladu sa važećim zakonom,

– stambena situacija dokazuje se prvenstveno pisanim sredstvima izdatim od nadležnog organa (potvrda, uvjerenje, ugovor, rješenje i sl.), a samo izuzetno ako takvih nema – ostalim dokaznim sredstvima – potvrda, uvjerenje i sl. kojim se dokazuje stambena situacija, koja ne mogu biti starija od šest mjeseci.

– dužina vojnog angažovanja u ratu dokazuje se konačnim rješenjem o kategorizaciji borca,

– broj članova porodičnog domaćinstva dokazuje se ovjerenom izjavom datom kod nadležnog organa u opštini („kućna lista“) ne starija od šest mjeseci i uvjerenje o prijavi prebivališta (CIPS prijava),

–  zdravstveno stanje dokazuje se: vojnim invaliditetom i civilnim invaliditetom – konačnim rješenjem nadležnog organa, donesenim u skladu sa važećim zakonom, a nesposobnost za rad – nalazom, ocjenom i mišljenjem nadležne ljekarske komisije,

– socijalna situacija dokazuje se konačnim rješenjem nadležnog organa i potvrdom da se pravo i dalje koristi – rješenje o priznavanju prava na socijalnu zaštitu i potvrda centra za socijalni rad o korištenju prava – potvrde ne starije od šest mjeseci,

– status člana porodice civilne žrtve dokazuje se konačnim rješenjem nadležnog organa, donijetim u skladu sa važećim zakonom,

– lice koje ima ili je imalo status izbjeglog ili raseljenog lica, odnosno čija je nepokretna imovina (stan, kuća, zemljište) izvan teritorije RS, dužno je da priloži dokaze da ta imovina nije/jeste vraćena, zamijenjena ili uništena,

– činjenica da lice jeste/nije naplatilo materijalnu štetu može se dokazati i njegovom pismenom izjavom, datom pod punom odgovornošću,

– pismenom izjavom dokazuje se činjenica da lice koje je vratilo u posjed  useljiv stan ili kuću na teritoriji izvan Republike Srpske, a nema namjeru tamo  da se vrati, ima pravo na stambeno zbrinjavanje pod uslovima propisanim Uredbom.

 

Sva dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerene fotokopije.

 

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja ovog konkursa u dnevnim novinama Euro Blic“.

 

Prijave na Konkurs podnose se Prvostepenoj stambenoj stambenoj komisiji pri Odjeljenju za boračko-invalidsku  zaštitu, neposredno predajom dokumenata u kancelariji br. 1 ili se mogu slati poštom na adresu:  Opština Teslić, Odjeljenje za boračko invalidsku zaštitu, Prvostepena stambena komisija, Aleksandra Rajkovića br. 20 A.

 

Obrasci prijave i dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za boračko-invalidsku zaštitu Opštinske uprave Teslić.

Nepotpune i neblagovremene prijave na Konkurs neće biti predmet razmatranja.

 

PREDSJEDNIK PRVOSTEPENE STAMBENE  KOMISIJE

Radomir Simaković

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti